Leveringen - 256053-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Sevran: Bibliotheekboeken

2020/S 106-256053

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Sevran
Postadres: 28 avenue du Général Leclerc
Plaats: Sevran
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 93270
Land: Frankrijk
E-mail: grp_marches_publics@ville-sevran.fr
Telefoon: +33 149365234
Fax: +33 149365218

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-sevran.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches.maximilien.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches.maximilien.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches.maximilien.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

La fourniture et livraison de livres de bibliothèques, DVD et Blue-Ray et jeux vidéo

Referentienummer: FS20-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22113000 Bibliotheekboeken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La ville de Sevran dispose d'un réseau de bibliothèques constitué d'une bibliothèque centrale, de trois annexes de quartiers et d'un bibliobus. Leur mission étant de développer la lecture publique au sein de la population, en accueillant notamment des publics très variés. Les ouvrages et autres supports devront refléter un pluralisme des idées et une diversité de genres et seront destinés à toutes catégories d'âges et toutes catégories professionnelles.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adultes (imprimé et numérique)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adultes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'espace de vente / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistique dévolue au traitement des commandes / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Suivi des commandes / Weging: 18
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du catalogue et autres prestations / Weging: 19
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'offre relative aux ouvrages à diffusion restreinte / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Animation / Weging: 17
Kostencriterium - Naam: 0 / Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de la notification du marché Au titulaire, celui-ci prendra effet le 8.3.2021. L'accord-cadre peut être reconduit tacitement par période successive de un an pour une durée maximale de reconduction de deux ans, sans que le délai global de l'accord-cadre ne puisse excéder trois ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Jeunesse

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22113000 Bibliotheekboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jeunesse.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'espace de vente / Weging: 12
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistique dévolue au traitement des commandes / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion des stocks / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Suivi des commandes / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des offices / Weging: 22
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du catalogue et autres prestations / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'offre relative aux ouvrafes à diffusion restreinte / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Animation / Weging: 14
Kostencriterium - Naam: 0 / Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de douze mois à compter de la notification du marché. Au titulaire, celui-ci prendra effet le 8.3.2021. L'accord-cadre peut être reconduit tacitement par période successive de un an pour une durée maximale de reconduction de deux ans, sans que le délai global de l'accord-cadre ne puisse excéder trois ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bandes dessinées adultes et jeunesse

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22110000 Gedrukte boeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bandes dessinées adultes et jeunesse.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité de l'espace de vente / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistique dévolue au traitement des commandes / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Gestion des stocks / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Suivi des commandes / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des offices / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité du catalogue et autres prestations / Weging: 17
Kwaliteitscriterium - Naam: Animation / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: 0 / Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de douze mois à compter de la notification du marché. Au titulaire, celui-ci prendra effet le 4.1.2021. L'accord-cadre peut être reconduit tacitement par période successive de un an pour une durée maximale de reconduction de deux ans, sans que le délai global de l'accord-cadre ne puisse excéder trois ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dvd et blu-ray et jeux vidéo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30234400 Digital versatile discs (dvd's)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DVD et blu-ray.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualités techniques / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Modalité de livraison / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Conseil spécialisé et participation éventuelle aux animations / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Remise / Weging: 15
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de douze mois à compter de la notification du marché. Au titulaire, celui-ci prendra effet le 3.1.2021. L'accord-cadre peut être reconduit tacitement par période successive de un an pour une durée maximale de reconduction de deux ans, sans que le délai global de l'accord-cadre ne puisse excéder trois ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Publics scolaires (maternels et primaire) et l'ensemble des services de la ville

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22111000 Schoolboeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Publics scolaires (maternels et primaire) et l'ensemble des services de la ville.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 30
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de douze mois à compter de la notification au titulaires, celui-ci prendra effet le 2.11.2020. L'accord-cadre peut être reconduit tacitement par période successive de un an pour une durée maximale de reconduction de trois ans, sans que le délai global de l'accord-cadre ne puisse excéder quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Public petite enfance

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22110000 Gedrukte boeken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Public petite enfance.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 25
Prijs - Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de douze mois à compter de la notification au titulaires. L'accord-cadre peut être reconduit tacitement par période successive de un an pour une durée maximale de reconduction de trois ans, sans que le délai global de l'accord-cadre ne puisse excéder quatre ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montreuil
Postadres: 7 rue Catherine Puig
Plaats: Montreuil
Postcode: 93100
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Telefoon: +33 149202000
Fax: +33 149202098
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Montreuil
Postadres: 7 rue Catherine Puig
Plaats: Montreuil
Postcode: 93100
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Telefoon: +33 149202000
Fax: +33 149202098
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020