Leveringen - 256059-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Schepen en gelijksoortige vaartuigen voor personen- of goederenvervoer

2020/S 106-256059

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Postadres: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 85-090
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Krotoszyńska
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Telefoon: +48 47751-53-20
Fax: +48 47751-53-19

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: administracja rządowa terenowa
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa mobilnego Posterunku Wodnego Policji

Referentienummer: SZPiFP-59-20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34512000 Schepen en gelijksoortige vaartuigen voor personen- of goederenvervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem wyrobu gotowego jest statek o niewielkim zanurzeniu, nieposiadający napędu mechanicznego, którego elementem wypornościowym jest płaskodenna konstrukcja stalowa na pokładzie której wykonano nadbudowę administracyjno-socjalną wraz z towarzyszącą tej nadbudowie infrastrukturą techniczną nadając mu funkcję użytkową, właściwą dla potrzeb „Mobilnego Posterunku Wodnego Policji”. Miejscem stałego cumowania statku będzie port zimowy na rzece Wiśle w mieście Toruniu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 518 650.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Port zimowy na rzece Wiśle w mieście Toruniu, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.1. Przedmiotem wyrobu gotowego jest statek o niewielkim zanurzeniu, nieposiadający napędu mechanicznego, którego elementem wypornościowym jest płaskodenna konstrukcja stalowa na pokładzie której wykonano nadbudowę administracyjno-socjalną wraz z towarzyszącą tej nadbudowie infrastrukturą techniczną nadając mu funkcję użytkową, właściwą dla potrzeb „Mobilnego Posterunku Wodnego Policji”. Miejscem stałego cumowania statku będzie port zimowy na rzece Wiśle w mieście Toruniu..

2. Szczegółowe wymagania dla ww. statku zawiera załącznik do SIWZ „Specyfikacja techniczno-użytkowa” dla obiektu pływającego pełniącego funkcję „Mobilnego posterunku wodnego Policji”, zwana „Specyfikacją techniczno-użytkową”.

3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na kadłub statku (G) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na konstrukcję, zastosowane materiały i technologie wykonania nadbudowy jednostki pływającej (K) / Weging: 14
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji na wszystkie urządzenia, instalacje i elementy wposażenia statku / Weging: 6
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 518 650 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 14/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843);

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie RM z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności).

Eventuele minimumeisen:

Nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności).

Eventuele minimumeisen:

Nie dotyczy (Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem (www.patformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz)

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem (www.patformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz) Otwarcie ofert jest jawne.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert (sekcja IV.2.6 ogłoszenia).

2. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN /słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100/. Pozostałe wymagania dot. wadium zgodnie z rozdz. IX SIWZ.

3. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wybierze najkorzystniejszą ofertę przy wykorzystaniu „procedury odwróconej” (zgodnie z art. 24 aa ustawy).

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

7. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy.

8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

1) oświadczenie w formie „jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia”;

2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie złożyć:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w stosunku do Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie/podmiotów występujących na zasadach określonych w art. 22a – oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

10. Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 rozporządzenia, składa dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w § 7 rozporządzenia.

12. Wykonawca, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dot. dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia składa dokument, na zasadach określonych w § 8 rozporządzenia.

13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1 i 5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań UZP
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020