Leveringen - 256062-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Alcalá de Guadaíra: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren

2020/S 106-256062

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
Nationaal identificatienummer: P4100400C
Postadres: Plaza del Duque, 1
Plaats: Alcalá de Guadaíra
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41500
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
E-mail: jpabloguerrero@alcalaguadaira.org
Telefoon: +034 955796153

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yts5hvf6K5sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=oyZll5b45gYSugstABGr5A%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yts5hvf6K5sQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de vestuario para el personal integrante de la plantilla municipal, en ocho lotes

Referentienummer: 5117/2019 - ref. C-2020/012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de vestuario para el personal integrante de la plantilla municipal, en ocho lotes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 320 113.20 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 8
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 8
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1: ropa Policía Local

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1: ropa Policía Local.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de las prendas / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Otras mejoras / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 162 810.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2: calzado Policía Local

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 2: calzado Policía Local.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de las prendas / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Otras mejoras / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 550.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3: ropa motorista Policía Local

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 3: ropa motorista Policía Local.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de las prendas / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Otras mejoras / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 810.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 4: ropa trabajo general

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 4: ropa trabajo general.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de las prendas / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 58 555.20 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 5: calzado de trabajo general

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 5: calzado de trabajo general.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de las prendas / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 810.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 6: ropa y calzado electricistas

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 6: ropa y calzado electricistas.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de las prendas / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 530.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 7: ropa y calzado de motorista

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 7: ropa y calzado de motorista.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de las prendas / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 610.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 8: ropa y calzado bomberos

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18100000 Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 8: ropa y calzado bomberos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Características técnicas de las prendas, lote 8 / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Otras mejoras, lote 8 / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 428.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

No.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: solvencia económico-financiera: volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos, en función del número de lotes a que opte, del siguiente importe:

— lote 1: 122 107,50 EUR,

— lote 2: 19 912,50 EUR,

— lote 3: 9 607,50 EUR,

— lote 4: 43 916,40 EUR,

— lote 5: 9 615,00 EUR,

— lote 6: 7 897,50 EUR,

— lote 7: 457,50 EUR,

— lote 8: 26 571,00 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: solvencia técnica y profesional: experiencia en la realización de suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a las siguientes cantidades:

— lote 1: 113 967,00 EUR,

— lote 2: 18 585,00 EUR,

— lote 3: 8 967,00 EUR,

— lote 4: 40 988,64 EUR,

— lote 5: 8 974,00 EUR,

— lote 6: 7 371,00 EUR,

— lote 7: 427,00 EUR,

— lote 8: 24 799,60 EUR.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Favorecer la formación en el lugar de trabajo. Descripción: el contratista favorecerá la formación en el lugar de trabajo, garantizará la seguridad y la protección de la salud en el mismo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, así como la adopción de medidas para prevenir la siniestralidad laboral.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Datos de dirección:

— calle: plaza del Duque, 1,

— código postal: 41005,

— población: Alcalá de Guadaíra,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción: los miembros de la Mesa de Contratación.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Castelar, 22
Plaats: Sevilla
Postcode: 41001
Land: Spanje

Internetadres: https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicio.xhtml

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Castelar, 22
Plaats: Sevilla
Postcode: 41001
Land: Spanje

Internetadres: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/haciendaindustriayenergia/consejeria/adscritos/tarc.html

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020