Leveringen - 256066-2020

Submission deadline has been amended by:  346792-2020
03/06/2020    S106

Polen-Katowice: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2020/S 106-256066

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Biblioteka Śląska
Nationaal identificatienummer: 276878007
Postadres: pl. Rady Europy 1
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-021
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Szczęśniak
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl
Telefoon: +48 32-20-83-875
Fax: +48 32-20-83-720
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.bs.katowice.pl
Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi

Referentienummer: DDB.201.4.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji, samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi z przeznaczeniem dla Instytutu Myśli Polskiej w Katowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:

1) dostawę samochodu wraz z wykonaniem specjalistycznej zabudowy;

2) montaż urządzeń chłodzenia;

3) montaż stanowisk digitalizacyjnych, w tym:

a) wyposażenia umożliwiającego skanowanie obiektów i skanowanie przestrzenne (skanery 3D wraz z osprzętem);

b) skanery umożliwiające digitalizację zasobów 2D (skanery płaskie, skaner dziełowy A2);

c) mobilne stacje robocze umożliwiające prace ze sprzętem digitalizującym wraz z osprzętem;

d) urządzenia do dokumentacji i digitalizacji audiowizualnej (kamery 4k, profesjonalne drony, aparaty fotograficzne – wraz z osprzętem);

4) montaż sprzętu serwerowego i sieciowego;

5) wykonanie instalacji elektrycznej, w tym montaż agregatu prądotwórczego;

6) świadczenie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38520000 Scanners
30213100 Draagbare computers
38650000 Foto-uitrusting
32323300 Video-uitrusting
32330000 Opname- en weergaveapparatuur voor audio en video
48822000 Computerservers
32420000 Netwerkuitrusting
48000000 Software en informatiesystemen
31682530 Noodstroombenodigdheden
51611100 Installatie van hardware
72265000 Softwareconfiguratiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Katowice – Biblioteka Śląska, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3. Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

4. W przypadku, gdy z załączonej dokumentacji wynika, iż Zamawiający opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów.

5. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, jednak są zobowiązani wykazać, że oferowane przez nich rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

6. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, materiały, technologie i inne elementy równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.

7. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

a) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;

b) nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;

c) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych;

d) nie przewiduje dokonywania zaliczek;

e) nie przewiduje aukcji elektronicznej;

f) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp;

g) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

h) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, działanie 2.1 wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych, 00/100).Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu:

1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 8 ustawy Pzp;

2) wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp;

3) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu;

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ppkt 3;

5) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;

1.2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej.

Eventuele minimumeisen:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z dokumentami, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem”.

3.1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 13, 14 i 21 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;

7) od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1–6 powyżej oraz spełnienia – w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – warunki udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

3.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.2.1 SIWZ:

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy,którzy w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert,a jeśli okres działalności jest krótszy-w tym okresie,należycie wykonali co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych brutto), którego przedmiotem była dostawa pojazdu do specjalnego użytku, który powstał w wyniku zabudowy pojazdu bazowego w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do potrzeb Zamawiającego, obejmująca między innymi:

a) mechaniczną modyfikację przestrzeni wewnątrz pojazdu;

b) instalację dodatkowych elementów służących do transportu wyposażenia lub mobilnego miejsca pracy;

c) montaż dodatkowych wewnętrznych instalacji samochodu (np.instalacja elektryczna,klimatyzacja).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Zamawiający jednocześnie informuje,iż stosowna sytuacja o której mowa w ust. 3 wystąpi wyłącznie w przypadku, gdy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) z pisemnego zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmioty użyczające bezspornie i jednoznacznie wynika w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w tym określenie części zamówienia,na którą/które podmiot trzeci oddaje Wykonawcy swoje zasoby niezbędne do jej/ich realizacji).

Eventuele minimumeisen:

Dalsza część informacji z sekcji III.1.3)

3) Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 8 ustaw Pzp;

4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 3 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 3.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 ust. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust.1 ustawy Pzp;

3) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4) pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w ppkt 3 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza (opatrzone jkwalifikowanym podpisem elektronicznym). Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;

6) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;

7) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców;

8) w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie formularz ofertowy;

10) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 1.2 mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców.

6. Dla potrzeb oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym rozdziale, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego do tej waluty, podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na złotych według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z pierwszego dnia roboczego następującego po dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 7, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane we wzorze umowy. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, tj. Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, POLSKA, sala nr 112 „Delfinka”.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska.

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć – umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

3. Po wypełnieniu formularza składania oferty lub wniosku i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumencie przesłanym za pośrednictwem Platformy. Złożenie podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowiązkowy, jednak pozwala zweryfikować ważność podpisu przed złożeniem oferty.

5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, tj. Biblioteka Śląska, pl. Rady Europy 1, 40-021 Katowice, sala nr 112 „Delfinka”.

8. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zostały określone w SIWZ.

11. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” na stronie danego postępowania. Informacja będzie zawierała:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w dziale VI ustawy Pzp.

9. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020