Leveringen - 256066-2020

Submission deadline has been amended by:  346792-2020
03/06/2020    S106

Polen-Katowice: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2020/S 106-256066

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Biblioteka Śląska
Nationaal identificatienummer: 276878007
Postadres: pl. Rady Europy 1
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-021
Land: Polen
Contactpersoon: Małgorzata Szczęśniak
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl
Telefoon: +48 32-20-83-875
Fax: +48 32-20-83-720

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bs.katowice.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup Mobilnego Centrum Digitalizacji – samochodu dostosowanego do potrzeb digitalizacji w terenie z zamontowanymi urządzeniami technicznymi

Referentienummer: DDB.201.4.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38520000 Scanners
30213100 Draagbare computers
38650000 Foto-uitrusting
32323300 Video-uitrusting
32330000 Opname- en weergaveapparatuur voor audio en video
48822000 Computerservers
32420000 Netwerkuitrusting
48000000 Software en informatiesystemen
31682530 Noodstroombenodigdheden
51611100 Installatie van hardware
72265000 Softwareconfiguratiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 90
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020