Diensten - 256067-2021

21/05/2021    S98

België-Zwijnaarde: Bruginspectiediensten

2021/S 098-256067

Vooraankondiging

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken — Afdeling Geotechniek
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17435
Postadres: Technologiepark Zwijnaarde 68
Plaats: Zwijnaarde
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9052
Land: België
Contactpersoon: Leen De Vos
E-mail: leen.devos@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 494905694
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://geotechniekvo.be/en
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410881
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410881
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opvolgen van deformaties bij bruggen via INSAR

Referentienummer: GEO-GEO_2020_01-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631450 Bruginspectiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft als voorwerp het analyseren van radarbeelden in het kader van deformaties van bruggen in Vlaanderen. De aanbestedende overheid wenst door middel van deze innovatieve opdracht te achterhalen of een INSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) analyse een toekomstig alternatief of een meerwaarde kan bieden t.o.v. de huidige methode om vervormingen van bruggen op te volgen. Hierbij wil de aanbestedende overheid ook een duidelijk zicht krijgen op de noodzaak voor het aankopen van hoge resolutie radarbeelden voor de analyse en op het percentage van de bruggen die met INSAR-analyse kan opgevolgd worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71631450 Bruginspectiediensten
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71700000 Meet- en controlediensten
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
50324200 Diensten voor preventief onderhoud
35631200 Observatiesatellieten
35722000 Radar
48461000 Analytische of wetenschappelijke software
48328000 Beeldverwerkingssoftware
72212328 Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware
48517000 IT-software
72212000 Programmering van toepassingssoftware
72212100 Diensten voor ontwikkeling van speciale software voor de industrie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opvolgen van deformaties bij bruggen via INSAR.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie selectieleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 17/06/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres: https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres: https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: departement@kb.vlaanderen.be
Internetadres: https://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-vande-
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2021