Leveringen - 256068-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Kouvola: Digitale stencilapparaten

2020/S 106-256068

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kouvolan kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0161075-9
Postadres: PL 85
Plaats: Kouvola
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
Postcode: FI-45101
Land: Finland
Contactpersoon: Suvi Kotonen
E-mail: hankinta@kouvola.fi
Telefoon: +358 206154012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kouvola.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=299692&tpk=b30469de-899d-4fb7-976e-6d688dd98e63
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/kouvola?id=299692&tpk=b30469de-899d-4fb7-976e-6d688dd98e63
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Monitoimilaitteet tulostukseen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121430 Digitale stencilapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Monitoimilaitteiden hankinta Kouvolan kaupungin eri toimialoille.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C4 Kymenlaakso
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Monitoimilaitteiden hankinta Kouvolan kaupungin eri toimialoille.

Laitteiden hankinta tullaan pääsääntöisesti tekemään Kouvolan kaupungin leasingrahoitussopimuksella (Nordea). Laitteet liisataan tilanteesta riippuen 3–5 vuodeksi.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Sopimus on suunniteltu alkavaksi 15.9.2020. Sopimukseen on mahdollista liittää kaksi optiovuotta (1+1).

Tulosteitten määrä ja konemallien ostosuhde on arvioitu.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 15
Prijs - Weging: 85 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella vuodella (1+1). Option käytöstä neuvotellaan erikseen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020