Leveringen - 256069-2020

03/06/2020    S106

Finland-Vaasa: Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten

2020/S 106-256069

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: TeeSe Botnia Oy Ab
Nationaal identificatienummer: 2859365-3
Postadres: Sorakatu 2–4
Plaats: Vaasa
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
Postcode: FI-65100
Land: Finland
Contactpersoon: Pirjo Kekäläinen
E-mail: pirjo.kekalainen@teese.fi
Telefoon: +358 401823431

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teese.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vaasan kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0209602-6
Plaats: Vaasa
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
Land: Finland
E-mail: hankintapalvelut@teese.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teese.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: TeeSe Botnia Oy
Nationaal identificatienummer: 2859365-3
Plaats: Vaasa
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
Land: Finland
E-mail: hankintapalvelut@teese.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teese.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Laihian kunta
Nationaal identificatienummer: 0180451-0
Plaats: Laihia
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
Land: Finland
E-mail: hankintapalvelut@teese.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teese.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mustasaaren kunta
Nationaal identificatienummer: 0181101-6
Plaats: Mustasaari
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
Land: Finland
E-mail: hankintapalvelut@teese.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teese.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Isonkyrön kunta
Nationaal identificatienummer: 0178131-2
Plaats: Isokyrö
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
Land: Finland
E-mail: hankintapalvelut@teese.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teese.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maalahden kunta
Nationaal identificatienummer: 0180948-5
Plaats: Maalahti
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
Land: Finland
E-mail: hankintapalvelut@teese.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teese.fi

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kristiinankaupungin kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0216509-5
Plaats: Kristiinankaupunki
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
Land: Finland
E-mail: hankintapalvelut@teese.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.teese.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=290331&tpk=28bb7aa6-744e-47dd-9fc3-c1aa9e9f9fd9
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/teese?id=290331&tpk=28bb7aa6-744e-47dd-9fc3-c1aa9e9f9fd9
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Yhteishankintayksikkö
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Yhteishankintayksikkö

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pehmopaperit

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33760000 Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

TeeSe Botnia Oy Ab pyytää tarjouksia pehmopapereista (wc-paperi, käsipyyhkeet, talouspaperit ym.) TeeSe Botnian sekä sen omistajien tarpeisiin, uudelle 17.8.2020 alkavalle sopimuskaudelle.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Valitun tarjoajan kanssa solmitaan yksi (1) hankintasopimus, johon sisällytetään ne osa-alueet, joihin kyseinen tarjoaja on tullut valituksi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tehdastoimitukset

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33760000 Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pehmopapereiden tehdastoimitukset.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimusta ei voida irtisanoa ensimmäisten kahdentoista (12) kuukauden aikana.

Sopimusaika on puitejärjestelyn enimmäiskeston mukainen hankintalain 42 §:n mukaisesti, kuitenkin siten, että sopimukset ovat ilman irtisanomista voimassa, kunnes uuden kilpailutuksen hankintapäätös on saanut lainvoiman ja uusi hankintakausi voi alkaa.

Tavoitteellinen sopimuskausi on 17.8.2020–16.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa toimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita (esim. annostelijoiden huolto- ja uusimispalvelua), joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tukkutoimitukset

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33760000 Toiletpapier, zakdoekjes, handdoeken en servetten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI195 Pohjanmaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pehmopapereiden tukkutoimitukset.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 160 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/08/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimusta ei voida irtisanoa ensimmäisten kahdentoista (12) kuukauden aikana.

Sopimusaika on puitejärjestelyn enimmäiskeston mukainen hankintalain 42 §:n mukaisesti, kuitenkin siten, että sopimukset ovat ilman irtisanomista voimassa, kunnes uuden kilpailutuksen hankintapäätös on saanut lainvoiman ja uusi hankintakausi voi alkaa.

Tavoitteellinen sopimuskausi on 17.8.2020–16.8.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Solmittavan puitesopimuksen perusteella sopimuksen käyttäjäyhteisöillä on oikeus ostaa toimittajalta myös muita tuotealueen aihepiiriin sisältyviä tuotteita (esim. annostelijoiden huolto- ja uusimispalvelua), joita ei ole erikseen yksilöity ja nimetty puitesopimuksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 023-050435
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds, Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:01
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Teesen hankintapalvelujen hankinta-asiantuntijat avaavat tarjoukset sähköistä järjestelmään hyväksi käyttäen sekä laativat siihen liittyvän avauspöytäkirjan.

Tarjous voidaan avata myös muuna hankintayksikön sopivaksi katsomana aikana tarjousten vastaanottamisen määräajan päättymisen jälkeen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/30206/notice/47900

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020