Leveringen - 256076-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Focşani: Antineoplastische middelen

2020/S 106-256076

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani
Nationaal identificatienummer: 4350505
Postadres: Str. Cuza Vodă nr. 50-52
Plaats: Focşani
NUTS-code: RO226 Vrancea
Postcode: 620034
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ec. Pauna Tanța
E-mail: achizitii@spitalvn.ro
Telefoon: +40 237622257
Fax: +40 237622257
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spitalvn.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096640
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru medicamente oncologie + hemofilie + purpură trombocitopenică imună ideopatică cronică + medicamente generale

Referentienummer: 9814/27.05.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652100 Antineoplastische middelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare medicamente oncologie + hemofilie + purpură trombocitopenică imună ideopatică cronică + medicamente generale, conform caietului de sarcini.

AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 801 353.60 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 27
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 27
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RIFAXIMINUM

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RIFAXIMINUM, TB

Cant Estimata AC min 12000 max 30000

Cant Estimata CS min 3000 max 7500

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 900.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 60.900,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=15.225,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMB:PROTECTIS 5ML

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

COMB:PROTECTIS 5ML, FL

Cant Estimata AC min 40 max 200

Cant Estimata CS min 10 max 50

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 10.600,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2.650,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FLUOROMETHOLONUM SUSP OFT

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33662100 Geneesmiddelen voor oogheelkunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

FLUOROMETHOLONUM SUSP OFT, FL

Cant Estimata AC min 20 max 100

Cant Estimata CS min 5 max 25

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 589.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 2.589,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=647,25 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACIDUM ASCORBICUM 750MG/5ML

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33616000 Vitaminen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ACIDUM ASCORBICUM 750MG/5ML, F

Cant Estimata AC min 24000 max 40000

Cant Estimata CS min 6000 max 10000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 202 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 202.800,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=50.700,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PROPOFOLUM 20ML

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661100 Anesthetica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PROPOFOLUM 20ML, F

Cant Estimata AC min 4000 max 8000

Cant Estimata CS min 1000 max 2000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 640.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 42.640,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=10.660,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

METFORMINUM 1000MG

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

METFORMINUM 1000MG, TB

Cant Estimata AC min 1200 max 4800

Cant Estimata CS min 300 max 1200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 672.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 672,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=168,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NITROGLYCERINUM

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NITROGLYCERINUM, F

Cant Estimata AC min 2000 max 5000

Cant Estimata CS min 500 max 1250

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 550.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 36.550,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=9.137,50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FENTANYLUM 5 ML

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661100 Anesthetica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

FENTANYLUM 5 ML, F

Cant Estimata AC min 6000 max 8000

Cant Estimata CS min 1500 max 2000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 240.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 16.240,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=4.060,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DIOSMECTITA 3GR.PULV, PLIC

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DIOSMECTITA 3GR.PULV, PLIC

Cant Estimata AC min 2000 max 9000

Cant Estimata CS min 500 max 2250

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 10.800,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2.700,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LEVOMEPROMAZINUM 25MG

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661500 Psycholeptica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LEVOMEPROMAZINUM 25MG, CP

Cant Estimata AC min 160 max 3000

Cant Estimata CS min 40 max 750

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 350.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.350,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=337,50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CYCLOPHOSPHAMIDUM PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. 200 mg

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CYCLOPHOSPHAMIDUM PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. 200 mg, FL

Cant Estimata AC min 1500 max 3600

Cant Estimata CS min 375 max 900

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 568.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 44.568,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=11.142,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TEMSIROLIMUSUM CONC. + SOLV. PT.SOL PERF. 30 mg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TEMSIROLIMUSUM CONC. + SOLV. PT.SOL PERF. 30 mg, FL

Cant Estimata AC min 4 max 60

Cant Estimata CS min 1 max 15

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 195 295.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 195.295,20 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=48.823,80 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BENDAMUSTINUM 100 MG

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300 Immunosuppresiemiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BENDAMUSTINUM 100 MG, FL

Cant Estimata AC min 6 max 100

Cant Estimata CS min 1 max 25

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 59 234.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 59.234,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=14.808,50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PEMBROLIZUMABUM 100MG

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PEMBROLIZUMABUM 100MG, FL

Cant Estimata AC min 1 max 100

Cant Estimata CS min 1 max 25

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 209 886.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.209.886,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=302.471,50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BENDAMUSTINUM 25 MG

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300 Immunosuppresiemiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

BENDAMUSTINUM 25 MG, FL

Cant Estimata AC min 36 max 500

Cant Estimata CS min 9 max 125

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 76 740.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 76.740,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=19.185,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FACTOR VIII DE COAGULARE1000UI si FACTOR VON WILLEBRAND 1000 UI

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

FACTOR VIII DE COAGULARE1000UI si FACTOR VON WILLEBRAND 1000 UI, FL

Cant Estimata AC min 4 max 1000

Cant Estimata CS min 1 max 250

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 862 890.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.862.890,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=465.722,50 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TRABECTEDINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL PERF 1 mg

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TRABECTEDINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL PERF 1 mg, FL

Cant Estimata AC min 2 max 60

Cant Estimata CS min 1 max 15

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 436 311.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 436.311,60 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=109.077,90 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ROMIPLOSTINUM 250MCG

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621000 Geneesmiddelen voor bloed en bloedvormende organen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ROMIPLOSTINUM 250MCG, FL

Cant Estimata AC min 8 max 100

Cant Estimata CS min 2 max 25

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 931 208.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.931.208,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=482.802,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PEMETREXEDUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PEMETREXEDUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg, FL

Cant Estimata AC min 4 max 300

Cant Estimata CS min 1 max 75

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 183 131.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.183.131,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=295.782,75 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IFOSFAMIDUM PULB. PT. SOL PERF. 1 g

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

IFOSFAMIDUM PULB. PT. SOL PERF. 1 g, FL

Cant Estimata AC min 50 max 800

Cant Estimata CS min 12 max 200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 672.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 80.672,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=20.168,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CETUXIMABUM SOL. PERF. 5 mg/ml

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CETUXIMABUM SOL. PERF. 5 mg/ml, FL

Cant Estimata AC min 20 max 1500

Cant Estimata CS min 5 max 375

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 151 565.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.151.565,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=287.891,25 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DECITABINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

DECITABINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg, FL

Cant Estimata AC min 2 max 50

Cant Estimata CS min 1 max 12

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 228 145.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 228.145,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=54.754,80 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FACTOR VIII DE COAGULARE 500UI si FACTOR VON WILLEBRAND 500 UI

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

FACTOR VIII DE COAGULARE 500UI si FACTOR VON WILLEBRAND 500 UI, FL

Cant Estimata AC min 10 max 1000

Cant Estimata CS min 2 max 250

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 943 580.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 943.580,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=235.895,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AZYTHROMYCINUM SOL OFT UNIDOZE

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33662100 Geneesmiddelen voor oogheelkunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AZYTHROMYCINUM SOL OFT UNIDOZE, BUC

Cant Estimata AC min 120 max 360

Cant Estimata CS min 30 max 90

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 234.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.234,80 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=308,70 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARBAMAZEPINUM 200MG

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661300 Anti-epileptica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CARBAMAZEPINUM 200MG, TB

Cant Estimata AC min 12000 max 32000

Cant Estimata CS min 3000 max 8000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 640.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 8.640,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2.160,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMB:VITA-POS

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33662100 Geneesmiddelen voor oogheelkunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

COMB:VITA-POS, TUB

Cant Estimata AC min 20 max 80

Cant Estimata CS min 5 max 20

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 464.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 2.464,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=616,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACENOCUMAROLUM 2MG

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ACENOCUMAROLUM 2MG,TB

Cant Estimata AC min 1200 max 3600

Cant Estimata CS min 300 max 900

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 648.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 648,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=162,00 RON.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE OFERTANTILOR CLASATI PE LOCURILE I,II si III ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.

Aceste documente pot fi:

1.Certificate de atestare fiscala, certificate constatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)Certificatele fiscale trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII/PREZENTARII ACESTORA.

2.Cazierul judiciar al operatorului economic si ale membrilor organului de adminsitrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de repezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.Alte documente edificatoare,dupa caz;

Cerinta 2

Persoanele care detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

Conducatorul autoritatii contractante

Manager interimar: Dr.Neagu Codruta-Elena

Director financiar contabil: Ec.Vlad Liviu Laurentiu

Director medical: Dr.Negoita Gabriel

Coordonator program Oncologie: Dr. Groza Lidia

Coordonator program Hemofilie: Dr.Saulea Manuela

Membrii comisiei de evaluare

Ec.Pauna Tanta

Farmacist Frincu Constanta

Farmacist Potlog Laura

Coordonator program Oncologie: Dr. Groza Lidia

Coordonator program Hemofilie: Dr.Saulea Manuela

Membri de rezerva

Ec.Dragomir Ilias

Farmacist Pacuraru Costel

Cerinta 1

Persoane juridice/fizice romane

Certificat constatator emis de oficiul national al registrului comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la MOMENTUL DEPUNERII ACESTUIA.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.

Persoane juridice/fizice straine

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta.

Posibilitatea prezentarii de catre persoanele juridice straine, de documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii reciproce), de a raporta valabilitatea LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.Toate documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE

Cerinta 2

Declaratia pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de catre Ministerul Sanatatii in baza art 4 alin 3 lit b din HG 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale;totodata pentru operatorii economici straini se accepta document echivalent.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE .Documentul justificativ, respectiv declaratia pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 3

Autorizatie de distributie angro eliberata de A.N.M. sau de Ministerul Sanatatii in baza art.788 alin. 1 cap. VII al titlului XVIIdin legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatati

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,respectiv sa detina Autorizatia de distributie angro completand in acest sens DUAE, urmand ca documentul justificativ,(autorizatia)sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantiiclasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermadiar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Toate documentele ofertei vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Acordul-cadru se va incheia cu maximum trei op. economici, ceea ce inseamna ca in cazul in care nr. op. ec. care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat nr. indicat in acordul-cadru, se va putea incheia numai cu acestia, fara insa a depasi nr. maxim de trei op. ec. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe acelasi loc au preturi egale, in vederea departajarii, pentru a nu fi depasit nr. maxim de trei op. ec., autoritatea contractanta va solicita ofertantilor în cauza o noua oferta de pret, precizand totodata in solicitare pragul pana la care noul pret poate fi imbunatatit. Noul pret nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior in clasament. Solicitarea de reofertare se va transmite in SEAP, la rubrica „Intrebari”, la care operatorii economici vor raspunde online, in SICAP. Termenul de plata solicitat: 60 de zile de la data primirii facturarii. Plata se face prin OP. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen, in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia la nivel national, in baza OUG nr. 71/2012 si a Ordinului nr. 1292/2012 aferent acorduri-cadru avand ca obiect produse similare cu cele din prezenta procedura.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani, Serviciul contencios
Postadres: Str. Cuza Vodă nr. 50-52
Plaats: Focşani
Postcode: 620034
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@spitalvn.ro
Telefoon: +40 237625000
Fax: +40 237622257
Internetadres: www.e-licitatie.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020