Leveringen - 256076-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Focşani: Antineoplastische middelen

2020/S 106-256076

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani
Nationaal identificatienummer: 4350505
Postadres: Str. Cuza Vodă nr. 50-52
Plaats: Focşani
NUTS-code: RO226 Vrancea
Postcode: 620034
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ec. Pauna Tanța
E-mail: achizitii@spitalvn.ro
Telefoon: +40 237622257
Fax: +40 237622257
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spitalvn.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru medicamente oncologie + hemofilie + purpură trombocitopenică imună ideopatică cronică + medicamente generale

Referentienummer: 9814/27.05.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652100 Antineoplastische middelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 9 801 353.60 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RIFAXIMINUM

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 900.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMB:PROTECTIS 5ML

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FLUOROMETHOLONUM SUSP OFT

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33662100 Geneesmiddelen voor oogheelkunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 589.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACIDUM ASCORBICUM 750MG/5ML

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33616000 Vitaminen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 202 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PROPOFOLUM 20ML

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661100 Anesthetica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 640.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

METFORMINUM 1000MG

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33615000 Geneesmiddelen voor diabetes
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 672.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NITROGLYCERINUM

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33622100 Geneesmiddelen voor harttherapie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 550.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FENTANYLUM 5 ML

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661100 Anesthetica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 240.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DIOSMECTITA 3GR.PULV, PLIC

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33614000 Middelen tegen diarree en tegen darmontstekingen en -infecties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LEVOMEPROMAZINUM 25MG

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661500 Psycholeptica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 350.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CYCLOPHOSPHAMIDUM PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. 200 mg

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 568.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TEMSIROLIMUSUM CONC. + SOLV. PT.SOL PERF. 30 mg

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 195 295.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BENDAMUSTINUM 100 MG

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300 Immunosuppresiemiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 59 234.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PEMBROLIZUMABUM 100MG

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 209 886.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BENDAMUSTINUM 25 MG

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652300 Immunosuppresiemiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 76 740.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FACTOR VIII DE COAGULARE1000UI si FACTOR VON WILLEBRAND 1000 UI

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 862 890.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TRABECTEDINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL PERF 1 mg

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 436 311.60 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ROMIPLOSTINUM 250MCG

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621000 Geneesmiddelen voor bloed en bloedvormende organen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 931 208.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PEMETREXEDUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 183 131.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IFOSFAMIDUM PULB. PT. SOL PERF. 1 g

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 672.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CETUXIMABUM SOL. PERF. 5 mg/ml

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 151 565.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DECITABINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100 Antineoplastische middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 228 145.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FACTOR VIII DE COAGULARE 500UI si FACTOR VON WILLEBRAND 500 UI

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621400 Bloedvervangende middelen en bloedtransfusie-oplossingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 943 580.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AZYTHROMYCINUM SOL OFT UNIDOZE

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33662100 Geneesmiddelen voor oogheelkunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 234.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARBAMAZEPINUM 200MG

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33661300 Anti-epileptica
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 640.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

COMB:VITA-POS

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33662100 Geneesmiddelen voor oogheelkunde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 464.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ACENOCUMAROLUM 2MG

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33621100 Antithrombogene middelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO226 Vrancea
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 648.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020