Leveringen - 256078-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Târgu Mureș: Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler

2020/S 106-256078

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Nationaal identificatienummer: 4323209
Postadres: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50, județ Mureș
Plaats: Târgu Mureș
NUTS-code: RO125 Mureş
Postcode: 540136
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alexandru Perghel
E-mail: achizitii@spitalmures.ro
Telefoon: +40 265212111
Fax: +40 265213967

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalmures.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096639
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare „Echipament de imagistică ecografică, cu ultrasunete și Doppler”

Referentienummer: 4323209/2020/13697/27.05.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112000 Beeldvormingsapparatuur met behulp van echo, ultrageluid en doppler
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare „Echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler”.

AC va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 769 600.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125 Mureş
Voornaamste plaats van uitvoering:

Localitatea Targu Mures, Str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ecograf portabil ATI cu doua sonde.

Cant. min. CS 1; cant. max. CS 3; cant. min. AC 2; cant. max. AC 4.

Cantitatile minime si maxime ale CS si AC se regasesc detaliat si in caietul de sarcini si formularele de oferta.

Valorile minime si maxime ale CS si AC se regasesc detaliat in caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare CS: 577 200,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016.

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

2. Neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

3. Neincadrarea in prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Nota: se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât si tertului sustinator;

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, model propriu, declaratia va fi completata de toti participantii (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE;

5. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:

— dr. Puiac Ion Claudiu – manager;

— ec. Craciun Ioan Florin – director financiar-contabil;

— Bobric Gabriel – consilier juridic;

— ec. Perghel Alexandru – sef Birou achizitii publice;

— dr. Lazar Alexandra-Elena – medic primar ATI;

— Ormenisan Alexandra – Birou achizitii publice.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara.Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti;

6. Certificat de atestare fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;

7. Certificat de atestare fiscala pt. persoane juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local – eliberat de primarie operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

Nota: ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

Nota: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele tri locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere, documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale (30 de zile) la data prezentarii acestora.Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini,documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, conform Legii 95/2006 modificata prin OUG 2/2014 art. 888, pentru care depune oferta, completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Pentru ofertantii straini respectiv avizul emis de MS, cf. Legii 95/2006 modificata prin OUG 2/2014 art. 888 sau documente echivalente emise in tara de rezidenta si sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Pentru persoane juridice straine:

— documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna;

— daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri.

Eventuele minimumeisen:

Se va depune fisa de informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani (2016, 2017, 2018). Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se întelege echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va prezenta lista principalelor livrari de produse similare in ultimii trei ani (2016, 2017, 2018).

Eventuele minimumeisen:

Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani - Document care sa ateste conformitatea produsului cu cerintele Directivei Consiliului 93/42/CEE – Declaratie sau certificat de conformitate CE (conf. Directivei 93/42 CE) – aceasta va trebui depusa in traducere autorizată, scanata si incarcata in SICAP împreună cu propunerea tehnică și celelalte documente pe care le enumerăm mai jos. Pliante sau brosuri si manual de utilizare de la producător din care sa reiasa specificatiile aparatului (original si traducere) – declaraţie pe proprie răspundere privind faptul că instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului medical se va efectua la beneficiar, in locatia de livrare, cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pret. Declaraţie pe proprie răspundere privind acordarea unei perioade garanţie de minimum doi ani de la punerea in functiune a echipamentului medical. Timpul interventiei la beneficiar pentru efectuarea servicelui va fi de max. 48 de ore. Formular privind identificarea provenienţei produsului (tabel detalii producător). Fisa tehnica a produsului. Prin produse similare, pentru aceasta procedura, se întelege echipament de imagistica ecografica, cu ultrasunete si Doppler.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

Modalitati de finantare si plata: această achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că achiziția este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achzițiile publice și HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va perfecta achiziția cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula prezenta achiziție, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare. Ofertanții din cadrul acestei achiziții înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării achiziției indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei achiziții acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș – Compartimentul contencios
Postadres: Str. Gheorghe Marinescu nr. 50
Plaats: Târgu Mureș
Postcode: 540136
Land: Roemenië
Telefoon: +40 265212111
Fax: +40 265213967

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020