Leveringen - 256083-2020

03/06/2020    S106

Litouwen-Kaunas: Tandartsunits

2020/S 106-256083

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika
Nationaal identificatienummer: 135042394
Postadres: Pramonės pr. 31
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-51270
Land: Litouwen
Contactpersoon: Oksana Popova
E-mail: oksana.popova@kaunopoliklinika.lt
Telefoon: +370 37403924
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kaunopoliklinika.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8850
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=516225
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=516225&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odontologų darbo vietų pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192400 Tandartsunits
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Odontologų darbo vietų pirkimas Kauno miesto poliklinikos padaliniams. Perkamas kiekis – 18 vnt.:

— 1 pirkimo objekto dalis – odontologų darbo vietos Šilainių padaliniui (6 vnt.),

— 2 pirkimo objekto dalis – odontologų darbo vietos Kalniečių padaliniui (5 vnt.),

— 3 pirkimo objekto dalis – odontologų darbo vietos Dainavos padaliniui (2 vnt.),

— 4 pirkimo objekto dalis – odontologų darbo vietos Centro padaliniui (1 vnt.),

— 5 pirkimo objekto dalis – odontologų darbo vietos Šančių padaliniui (4 vnt.).

Pirkimo objektas turi būti pristatytas per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos (taikoma visoms pirkimo objekto dalims).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Šilainių padaliniui

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odontologų darbo vietos Šilainių padaliniui – 6 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Įgyvendinant projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0044.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Kalniečių padaliniui

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odontologų darbo vietos Kalniečių padaliniui – 5 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Įgyvendinant projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0044.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Dainavos padaliniui

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odontologų darbo vietos Dainavos padaliniui – 2 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Įgyvendinant projektą Nr.08.1.3-CPVA-R-609-21-0044.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Centro padaliniui

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odontologų darbo vietos Centro padaliniui – 1 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Įgyvendinant projektą Nr.08.1.3-CPVA-R-609-21-0044.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Šančių padaliniui

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Odontologų darbo vietos Šančių padaliniui – 4 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Įgyvendinant projektą Nr.08.1.3-CPVA-R-609-21-0044.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai ir subtiekėjai bei kiti ūkio subjektai, kurių kvalifikacija ar pajėgumais tiekėjas remiasi, pateikia užpildytą ir pasirašytą Europos bendrąjį viešojo pirkimo dokumentą (aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje) pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Jei tiekėjas nepristato prekių nustatytu terminu, pirkėjas turi teisę, įspėjęs raštu, pradėti skaičiuoti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigiai negali viršyti 20 proc. (dvidešimt procentų) bendros sutarties kainos su PVM (atitinkamai pirkimo objekto daliai) bei pirkėjas šią sumą gali išskaičiuoti iš tiekėjui mokėtinos sumos.

Jei tiekėjas sutarties galiojimo metu atsisako pristatyti prekes pirkėjui pagal sutarties sąlygas ir dėl šios priežasties pirkėjas priverstas nutraukti sutartį dėl prekių pirkimo, tiekėjas moka pirkėjui 20 proc. (dvidešimt procentų) sutarties kainos su PVM (atitinkamai pirkimo objekto daliai) dydžio baudą.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
Plaats:

VšĮ Kauno miesto poliklinika.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020