Leveringen - 256083-2020

03/06/2020    S106

Litouwen-Kaunas: Tandartsunits

2020/S 106-256083

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Viešoji įstaiga Kauno miesto poliklinika
Nationaal identificatienummer: 135042394
Postadres: Pramonės pr. 31
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-51270
Land: Litouwen
Contactpersoon: Oksana Popova
E-mail: oksana.popova@kaunopoliklinika.lt
Telefoon: +370 37403924
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kaunopoliklinika.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8850
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odontologų darbo vietų pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192400 Tandartsunits
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Šilainių padaliniui

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Kalniečių padaliniui

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Dainavos padaliniui

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Centro padaliniui

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odontologų darbo vietos Šančių padaliniui

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192400 Tandartsunits
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020