Leveringen - 256084-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Personal computers

2020/S 106-256084

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Postadres: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-909
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Wieczorek
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Telefoon: +48 261848024

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu desktopowego

Referentienummer: 2616.18.2020.EW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000 Personal computers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu desktopowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, ul. T. Buka 1, 05-119 Legionowo, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu desktopowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Przez sprzęt desktopowy należy rozumieć sprzęt stacjonarny dla użytkownika końcowego wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje, być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta. Nie może on pochodzić z wystaw, demonstracji produktu, itp. W przypadku wystąpienia, w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tę samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, gdy wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 90 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie, przeliczoną według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie ogłosił kursu średniego, wysokość środków będzie przeliczana po ostatnim kursie średnim ogłoszonym przez NBP w tym miesiącu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje – co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie sprzętu desktopowego o wartości nie niższej niż 100 000,00 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy wartość zamówienia określona jest w innej walucie niż złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie kursu średniego NBP ogłoszonego w dni publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie ogłosi kursu średniego, wysokość środków przeliczona będzie po ostatnim kursie średnim ogłoszonym przez NBP w tym miesiącu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 10 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa, POLSKA, w budynku nr 30, pokój nr 216.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

W postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w rozdziale V ust. 2, Zamawiający będzie żądał złożenia:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, potwierdzającej spełnienie warunku określonego w rozdziale V ust. 2 pkt 1, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (z informacji musi wynikać konkretna kwota);

b) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania, wartości brutto i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór załącznik nr 6 do SIWZ).

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w rozdziale VI SIWZ, Zamawiający będzie żądał złożenia następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami.

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020