Dienstleistungen - 256084-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: Straßenreinigung und Straßenkehrdienste

2022/S 093-256084

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
Postanschrift: ul. Rakowiecka 25/27
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-517
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agata Czeredys
E-Mail: aczeredys@um.warszawa.pl
Telefon: +48 22/3254556
Fax: +48 22/5651560
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mokotow.um.warszawa.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych poza okresem zimowym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie - kompleks B

Referenznummer der Bekanntmachung: UD-IV-WZP.271.8.2022.ACZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności wymienionych w formularzu cenowym:

1) Oczyszczanie nawierzchni jezdni, polega na:

2) Ręczne zbieranie zanieczyszczeń z całej szerokości pasa drogowego

3) Oczyszczanie chodników, schodów, miejsc postojowych, dróg rowerowych, placów polega na:

4) Usuwanie z nawierzchni utwardzonych darni, odkładów ziemi

5) Usuwanie zanieczyszczeń ze słupów oświetleniowych, znaków drogowych

6) Grabienie w okresie wiosennym trawników, terenów nieporośniętych roślinnością usytuowanych w granicach pasa drogowego

7) Grabienie w okresie jesiennym trawników, terenów nieporośniętych roślinnością usytuowanych w granicach pasa drogowego.

8) Usuwanie porzuconych odpadów

9) Oczyszczanie wpustów ulicznych

10) Oczyszczanie krawężników i opasek ( bezpieczników)

11) Likwidacja zagrożeń dla ruchu pojazdów mechanicznych

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 461 111.11 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Dzielnica Mokotów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności wymienionych w formularzu cenowym:

1) Oczyszczanie nawierzchni jezdni, polega na:

2) Ręczne zbieranie zanieczyszczeń z całej szerokości pasa drogowego

3) Oczyszczanie chodników, schodów, miejsc postojowych, dróg rowerowych, placów polega na:

4) Usuwanie z nawierzchni utwardzonych darni, odkładów ziemi

5) Usuwanie zanieczyszczeń ze słupów oświetleniowych, znaków drogowych

6) Grabienie w okresie wiosennym trawników, terenów nieporośniętych roślinnością usytuowanych w granicach pasa drogowego

7) Grabienie w okresie jesiennym trawników, terenów nieporośniętych roślinnością usytuowanych w granicach pasa drogowego.

8) Usuwanie porzuconych odpadów

9) Oczyszczanie wpustów ulicznych

10) Oczyszczanie krawężników i opasek ( bezpieczników)

11) Likwidacja zagrożeń dla ruchu pojazdów mechanicznych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy PZP na zasadach opisanych w pkt 9 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie https://zamowienia.um.warszawa.pl

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 037-095757
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Oczyszczanie ulic gminnych i dróg wewnętrznych poza okresem zimowym na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie - kompleks B

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fagus Sp. z o.o.
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 402 213.15 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 461 111.11 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Jest to część zamówienia, której całkowita, szacunkowa wartość zamówienia przekracza 215 000 EUR.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i inne dokumenty wymagane w postępowaniu jest określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na stronie (https://zamowienia.um.warszawa.pl)

Dokumenty składane wraz z ofertą:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

2. Formularz cenowy ofertowy;

3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innego podmiotu, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tego podmiotu w szczególności składa pisemne zobowiązanie tego podmiotu, oddających do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (o ile dotyczy)

5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy);

Składane na wezwanie Zamawiającego:

1. wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej;

2. dowody określające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie; dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane są jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert; w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie doświadczenia;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

5. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 Ustawy

6. dokumenty podmiotów zagranicznych:

Informacje dotyczące dokumentów podmiotów zagranicznych znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie (https://zamowienia.um.warszawa.pl);

7. dokumenty podmiotu udostępniającego zasób – zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 4,5 i 6 powyżej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587805
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587805
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022