Leveringen - 256089-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden

2020/S 106-256089

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Województwo Śląskie
Postadres: ul. Ligonia 46
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-037
Land: Polen
Contactpersoon: Stefan Janta – sprawy merytoryczne, Aleksandra Tabiś, Rafał Kamiński – sprawy proceduralne
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Telefoon: +48 327740025

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.slaskie.pl

Adres van het kopersprofiel: https://bip.slaskie.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Tablicy do prezentacji wyładowań atmosferycznych” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie

Referentienummer: ZN-ZP.272.1.36.2020.AT
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31700000 Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Tablicy do prezentacji wyładowań atmosferycznych” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162100 Leermiddelen
71320000 Technische ontwerpdiensten
31120000 Generatoren
31600000 Elektrische uitrusting
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
71350000 Dienstverlening inzake wetenschappen en techniek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo śląskie, Planetarium Śląskie w Chorzowie, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa „Tablicy do prezentacji wyładowań atmosferycznych” w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.

2. Istniejący obiekt planetarium zostanie poddany rozbudowie i modernizacji w taki sposób, aby można w nim było realizować cele edukacyjne w rozszerzonym zakresie. W tym też celu projektuje się w obiekcie instalację specjalistycznego wyposażenia, dedykowanego planetarium, z dziedziny astronomii, meteorologii i sejsmologii. Jednym z urządzeń będzie „Tablica do prezentacji wyładowań atmosferycznych”.

3. Dodatkowo w ramach zamówienia, Wykonawca przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie certyfikaty, atesty, zezwolenia i/lub znak CE i/lub świadectwa i rejestracje potwierdzające spełnianie stosownych norm, przepisów, dyrektyw, potwierdzających, że urządzenie dopuszczone jest do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i bezpieczne w eksploatacji.

4. Korzystnie z urządzenia będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: „SOPZ”) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 2 do wzoru umowy.

6. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Skrócenie czasu naprawy w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub wady/usterki / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/09/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XII – Infrastruktura edukacyjna, działanie 12.3 – Instytucje popularyzujące naukę.

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Dotyczy pkt II.2.7 ogłoszenia: Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września 2021 r.

2. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/00), zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII SIWZ. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zaprojektował, wykonał i dostarczył należycie:

— co najmniej 1 tablicę z pinezkami do prezentacji wyładowań atmosferycznych o podobnym do opisanego w SOPZ stopniu zaawansowania rozwiązań mechatronicznych lub

— inne złożone systemy mechatroniczne* o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto.

B. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:

a) Minimum jedną osobę posiadającą doświadczenie w projektowaniu złożonych systemów mechatronicznych* – osoba winna wykazać się zaprojektowaniem co najmniej jednego złożonego systemu mechatronicznego wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

b) Minimum jedną osobę posiadającą doświadczenie w kierowaniu/nadzorze nad projektem złożonych systemów mechatronicznych* – osoba winna wykazać się kierowaniem/nadzorem nad co najmniej dwoma projektami złożonych systemów mechatronicznych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

c) Minimum jedną osobę posiadającą doświadczenie w budowie złożonych systemów mechatronicznych* – osoba winna wykazać się uczestnictwem w wykonaniu co najmniej jednego złożonego systemu mechatronicznego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

d) Minimum jedną osobę posiadającą doświadczenie w budowie złożonych systemów sterowania struktur mechatronicznych* z włączeniem interfejsów człowiek – maszyna oraz związanych z tym systemów bezpieczeństwa – osoba winna wykazać się co najmniej dwoma realizacjami interfejsu człowiek – maszyna w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt A, musi w całości wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, że jeżeli wymagane wartości zostaną podane w walutach innych niż zł (PLN), to Zamawiający w celu przeliczenia podanej waluty na zł (PLN) przyjmie średni kurs tej waluty podany przez NBP (Narodowy Bank Polski) na dzień wszczęcia postępowania.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt B, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca do wykonania niniejszego zamówienia skierował osoby, które spełniają łącznie wymagania postawione przez Zamawiającego w ppkt B.

*Złożony system mechatroniczny składa się z układu sensorycznego – zbierającego dane, układu sterującego – elektronicznego układu przetwarzającego dane docierające z systemu sensorycznego i wytwarzającego dane dla systemu wykonawczego realizując zadanie sterowania.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki udziału w postępowaniu muszą być wykazane w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach, o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III.1.3:

a) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – dot. warunku, o którym mowa w pkt III.1.3) ppkt A;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– dot. warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 ppkt B.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, POLSKA, II piętro, pokój 220.

2. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na który oferty musza zostać wysłane: /UMWSL/SkrytkaESP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) inne podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca.

Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną.

2. Wykonawca dołącza do oferty:

a) Aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w pkt VI.3 ppkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu:

a) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zał. nr 2 do pisma z informacjami z otwarcia ofert).

b) Dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach, o których mowa w art.24aa ust.2 lub art.26 ust.2f ustawy Pzp, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VI.3 ppkt 1:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia, w tym sposób składania ofert, wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu, znajdują się w SIWZ – dostępnej na stronie: (https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_kwot_unijnych/?p=Przetarg+nieograniczony%5Eaktualne)

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020