Leveringen - 256098-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Sevilla: Verdeelpanelen

2020/S 106-256098

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla
Nationaal identificatienummer: P4109100J
Postadres: Plaza de San Sebastián, 1, Estación de Autobuses
Plaats: Sevilla
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41004
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla
E-mail: perfilcontratante.junta@sevilla.org
Telefoon: +34 955470302

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sevilla.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FAieP4sVToEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9GQ9vxtdHYRvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2FAieP4sVToEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación de los elementos para la adecuación de las instalaciones del nuevo CPD del Ayuntamiento de Sevilla (referencia 3/20)

Referentienummer: 2020/000252
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31211100 Verdeelpanelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro e instalación de los elementos para la adecuación de las instalaciones del nuevo CPD del Ayuntamiento de Sevilla (referencia 3/20).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 635 843.60 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Suministro e instalación de las infraestructuras necesarias para la adecuación de la construcción actual desde el punto de vista técnico, incluyendo los trabajos de reforma

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31211100 Verdeelpanelen
32421000 Netwerkbekabeling
32573000 Communicatiecontrolesysteem
35111500 Brandbestrijdingssysteem
35125300 Veiligheidscamera's
39717200 Klimaatregelingsapparaten
71700000 Meet- en controlediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro e instalación de las infraestructuras necesarias para la adecuación de la construcción actual desde el punto de vista técnico, incluyendo los trabajos de reforma.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios valorados mediante juicio de valor (lote 1) / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios valorados mediante juicio de valor (lote 2) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Criterios de valoración objetiva (lote 1) / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Criterios de valoración objetiva (lote 2) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 616 083.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Asesoramiento para la validación y control de calidad de los trabajos a desarrollar en el lote 1

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71316000 Advies inzake telecommunicatie
71310000 Adviezen inzake techniek en bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618 Sevilla
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Asesoramiento para la validación y control de calidad de los trabajos a desarrollar en el lote 1.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios valorados mediante juicio de valor (lote 1) / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Criterios valorados mediante juicio de valor (lote 2) / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Criterios de valoración objetiva (lote 1) / Weging: 55
Kostencriterium - Naam: Criterios de valoración objetiva (lote 2) / Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 760.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: la solvencia económica se acreditará conforme a lo dispuesto en el anexo I del PCAP.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: la solvencia técnica se acreditará conforme a lo dispuesto en el anexo I del PCAP.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Datos de dirección:

— calle:

— código postal:

— población:

— país:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla (TARCAS)
Postadres: Plaza de San Sebastián, 1 (edificio Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián)
Plaats: Sevilla
Postcode: 41004
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla (TARCAS)
Postadres: Plaza de San Sebastián, 1 (edificio Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián)
Plaats: Sevilla
Postcode: 41004
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020