Leveringen - 256101-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Huittinen: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2020/S 106-256101

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Huittisten kaupunki / Tekninen palvelukeskus
Nationaal identificatienummer: 0203762-4
Postadres: Risto Rytin katu 36
Plaats: Huittinen
NUTS-code: FI196 Satakunta
Postcode: FI-32700
Land: Finland
E-mail: tekninen@huittinen.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huittinen.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Huittisten Puhdistamo Oy
Nationaal identificatienummer: 2467464-0
Postadres: Niementie 70
Plaats: Huittinen
NUTS-code: FI196 Satakunta
Postcode: FI-32700
Land: Finland
E-mail: tekninen@huittinen.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.huittinen.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=301509&tpk=cd8db4b3-657f-42bc-bfcb-e8916d6f8f0b
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=301509&tpk=cd8db4b3-657f-42bc-bfcb-e8916d6f8f0b
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huittisten kaupungin sähköenergia vuosille 2022–2024

Referentienummer: Huittinen
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000 Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tarjouspyyntö koskee sähköenergian myyntiä 1.1.2022–31.12.2024 Huittisten kaupungin ja Huittisten Puhdistamo Oy:n kulutuspaikkoihin, joita on noin 160 kpl, kulutusarvio noin 10 200 MWh/a. Molempien osapuolten kanssa tehdään oma sähkönmyyntisopimus. Kulutuspaikkojen määrä tarkennetaan sopimuksen tekovaiheessa, alustava kulutuspaikkaluettelo on liitteenä. Oston piiriin tulee voida lisätä ja poistaa käyttöpaikkoja joustavasti sopimuskauden aikana. Sähköverkon haltijoina alueella ovat Sallila Sähkönsiirto Oy ja Caruna Oy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI196 Satakunta
Voornaamste plaats van uitvoering:

Huittinen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Katso kohta II. 1.4) Lyhyt kuvaus.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2022
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Tekninen palvelukeskus

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

ESPD = Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja:

Hankintalain 87 §:n mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää soveltuvuusvaatimukset ja että sitä ei rasita mikään hankintalaissa tarkoitettu poissulkemisperuste. Asiakirjaa on käytettävä lain mukaan ainoastaan EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ja erityisalojen hankintalain hankinnoissa.

Kyseinen lomake tulee täyttää tarjouspyynnön välilehdellä ESPD. Ohjeistus lomakkeen täyttöön löytyy https://tarjouspalvelu.fi/pori sivun oikeasta yläreunasta >

Katso ESPD ohjeet tukiportaalista.

Lomakkeen täyttöön tarjoajaa suositellaan varaamaan riittävästi aikaa. Tarjoajan on myös täytettävä oma ESPD-lomake kaikkien hankintaan mahdollisesti liittyvien voimavara-alihankkijoiden osalta, niiltä osin kun se ESPD-lomakkeella on vaadittu.

Mikäli tarjoajana on ryhmittymä, vaatimukset koskevat kaikkia ryhmittymän jäseniä.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020