Leveringen - 256103-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Chełm: Dieselolie

2020/S 106-256103

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Postadres: ul. Wołyńska 57
Plaats: Chełm
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postcode: 22-100
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Szajkowski
E-mail: tomasz.szajkowski@mpgk.chelm.pl
Telefoon: +48 825631461
Fax: +48 825630345

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mpgk.chelm.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.mpgk.chelm.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: przedsiębiorstwo komunalne
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: usługi komunalne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa paliwa z podziałem na zadania

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134100 Dieselolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Zadanie nr 1: sukcesywna dostawa wraz z usługą tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu zamawiającego:

a) oleju napędowego w ilości gwarantowanej 240 000 litrów (opcja 300 000 litrów),

b) etyliny bezołowiowej E95 w ilości gwarantowanej 14 000 litrów (opcja 20 000 litrów).

1.2. Zadanie nr 2: sukcesywna dostawa do zbiornika naziemnego o pojemności 5 000 l:

a) oleju napędowego w ilości gwarantowanej 25 000 litrów (opcja 70 000 litrów).

Ze względu na ograniczenie miejsca pełny opis znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego na stronie internetowej zamawiającego – www.mpgk.chelm.pl.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa wraz z usługą tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu zamawiającego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63712600 Brandstofbevoorrading voor voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Chełm

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywna dostawa wraz z usługą tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu zamawiającego:

a) oleju napędowego w ilości gwarantowanej 240 000 litrów (opcja 300 000 litrów),

b) etyliny bezołowiowej E95 w ilości gwarantowanej 14 000 litrów (opcja 20 000 litrów).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena brutto oferty wyliczona wg załącznika nr 1a i podana w załączniku nr 2 / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Stosunek ceny hurtowej netto paliwa ogłaszanej na ogólnodostępnej stronie producenta paliwa, u którego zaopatruje się wykonawca (jeżeli podana jest w m3 lub tonach w przeliczeniu na 1 litr) do ceny netto na stacji paliw wykonawcy – obliczony w załączniku nr 1b kolumna G / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Odległość stacji paliw od bazy sprzętowej zamawiającego, podana w załączniku nr 1c / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sukcesywna dostawa wraz z usługą tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu zamawiającego:

a) oleju napędowego w ilości gwarantowanej 240 000 litrów (opcja 300 000 litrów),

b) etyliny bezołowiowej E95 w ilości gwarantowanej 14 000 litrów (opcja 20 000 litrów).

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w prawie opcji zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup artykułów w ilości „gwarantowanej”.

Pozostałe ilości (opisane jako „opcja” stanowiące sumę ilości gwarantowanej i opcjonalnej) będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb zamawiającego, zgodnie z zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji wskazanym w załączniku nr 4 lub 4a (wzór umowy).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa do zbiornika naziemnego o pojemności 5 000 l

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812 Chełmsko-zamojski
Voornaamste plaats van uitvoering:

Chełm

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukcesywna dostawa do zbiornika naziemnego o pojemności 5 000 l:

a) oleju napędowego w ilości gwarantowanej 25 000 litrów (opcja 70 000 litrów).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/08/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sukcesywna dostawa do zbiornika naziemnego o pojemności 5 000 l:

a) oleju napędowego w ilości gwarantowanej 25 000 litrów (opcja 70 000 litrów).

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w prawie opcji zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup artykułów w ilości „gwarantowanej”.

Pozostałe ilości (opisane jako „opcja” stanowiące sumę ilości gwarantowanej i opcjonalnej) będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb zamawiającego, zgodnie z zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji wskazanym w załączniku nr 4 lub 4a (wzór umowy).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną i ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późniejszymi zmianami).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W zakresie zadania nr 1:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonuje:

— co najmniej jedną sukcesywną dostawę paliwa wraz z usługą tankowania na stacji paliw o wartości umowy co najmniej 500 000,00 PLN netto, która była realizowana przez okres min. 6 miesięcy.

Wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 stacją paliw

W odległości nie większej niż 4500 m od bazy sprzętowej zamawiającego, zlokalizowanej przy ul. Bieławin 5 – brama wjazdowa (odległość mierzona po drogach publicznych w kierunku ruchu na drodze), czynną co najmniej w godz. 6.00–22.00, na której warunki umożliwiają tankowanie oraz swobodny przejazd do drogi publicznej, pojazdów ciężarowych o całkowitej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t. oraz o wymiarach: wysokość do 4,5 mb i długość do 12 mb.

W zakresie zadania nr 2:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonuje:

— co najmniej jedną sukcesywną dostawę paliwa o wartości umowy co najmniej 50 000,00 PLN netto, która była realizowana przez okres min. 3 miesięcy.

Wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą zawarty jest w załączniku nr 4 i 4a do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie opisanym w ust. XXIII SIWZ oraz w załączniku nr 4 i 4a do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 w przeprowadzeniu postępowania przetargowego pn.: „Sukcesywna dostawa paliwa z podziałem na zadania” i skrócił termin składania ofert do 20 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości dostaw paliwa do pojazdów zamawiającego, niezbędnych do obsługi obiektów i urządzeń infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, warsztatów naprawczych. Dodatkowo brak ciągłości dostaw paliwa uniemożliwi odbiór nieczystości stałych z terenu miasta i pobliskich gmin, jak również negatywnie wpłynie na pracę zakładu przetwarzania odpadów. Brak dostaw paliwa zapewniających funkcjonowanie ww infrastruktury oraz obsługi niewątpliwie stanowiłoby zagrożenie dla życia i zdrowia ludności z obszaru miasta Chełm i gmin ościennych. Dalsza część uzasadnienia stanowi załącznik do dokumentacji postępowania.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:20
Plaats:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57, POLSKA, pokój 32.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. Zamawiający ze względu na obecną sytuację epidemiczną przeprowadzi otwarcie ofert poprzez transmisję on-line. Adres transmisji zostanie podany na stronie internetowej zamawiającego co najmniej na 2 dni przed terminem otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

— w zakresie zadania nr 1: 20 000,00 PLN (słownie zł: dwadzieścia tysięcy 0/100),

— w zakresie zadania nr 2: 5 000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy 0/100).

Szczegółowe informacje ws. wadium zawarte są w SIWZ.

2. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego.

3. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiający zażąda:

3.1. oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1–6, 9 rozporządzenia w sprawie dokumentów,

3.2. oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).

6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7. Na czynności, o których mowa w ust. 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

13. Szczegółowy zakres środków ochrony prawnej reguluje dział VI rozdział 2 (art. 180 i następne) ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020