Leveringen - 256106-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Clermont-Ferrand: Beroepskleding

2020/S 106-256106

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Clermont-Ferrand
Nationaal identificatienummer: 21630113500010
Postadres: Service de la Commande Publique —64-66 avenue de l'union Soviétique
Plaats: Clermont-Ferrand
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
Postcode: 63007
Land: Frankrijk
E-mail: pole-conseils-achats@clermontmetropole.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.clermont-ferrand.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://clermont-ferrand.fr/marches-publics

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Location et Entretien de Tenues Professionnelles et de Linge de Cuisine pour les services de la Ville de Clermont-Ferrand

Referentienummer: 2020cf-Frn26
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18110000 Beroepskleding
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39514000 Badkamer- en keukenlinnen
98312000 Reinigen van textiel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14 Puy-de-Dôme
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020