Leveringen - 256108-2020

03/06/2020    S106

Griekenland-Keratsini: Kunstgazon

2020/S 106-256108

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Keratsinioy - Drapetsonas
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: Eleytherioy Benizeloy 200
Plaats: Keratsini
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Postcode: 187 56
Land: Griekenland
Contactpersoon: Panagiotis Tzoylias
E-mail: ptzou68@gmail.com
Telefoon: +30 2132074699
Fax: +30 2104633375
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.keratsini-drapetsona.gr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.keratsini-drapetsona.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.promitheus.gov.gr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης (προδ. ΓΓΑ 93α), σε γήπεδα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Φιλόδημος ΙΙ).

Referentienummer: 15592/29-05-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39293400 Kunstgazon
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, τοποθέτηση περιφράξεων, τοποθέτηση προβολέων και λοιπών αθλητικών ειδών, για την ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 548 726.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Α΄ (συνθετικός χλοοτάπητας).

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39293400 Kunstgazon
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Voornaamste plaats van uitvoering:

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπών αθλητικών ειδών, για την ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπών αθλητικών ειδών, για την ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση τού ποδοσφαιρικού γηπέδου Χαραυγής, και των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου «Π. Σαλπέας» στο Σχιστό Κερατσινίου.

Ειδικότερα, αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων ειδών:

1) συνθετικός χλοοτάπητας, τετραγωνικά μέτρα: 11.025·

2) εστία ποδοσφαίρου αλουμινίου, μεταφερόμενη, τεμάχια: 2·

3) δίχτυ περίφραξης γηπέδου (πλαγιοκάλυψης), τετραγωνικά μέτρα: 500·

4) σημαία κόρνερ - κέντρου γηπέδου, τεμάχια: 6.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 389 317.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της ένταξης του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας στο πρόγραμμα «Φιλόδημος II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», και από ιδίους πόρους.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Β΄ (περιφράξεις αθλητικών συγκροτημάτων).

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928200 Hekken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Voornaamste plaats van uitvoering:

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης και λοιπών ειδών, για την ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης και λοιπών ειδών, για την ανακατασκευή, επισκευή και συντήρηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου Χαραυγής, και των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου «Π. Σαλπέας» στην περιοχή Σχιστό Κερατσινίου.

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων ειδών:

1) περίφραξη ενδεικτικού τύπου ασκό, ύψους 2126 mm, με κλιμένο τμήμα μήκους 600 mm (σχέδιο ΤΠ-93α Γ.Γ.Α.), μέτρα: 940·

2) πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη, τύπου ασκό, συνολικού μήκους 2500mm (Χαραυγή), τεμάχιο: 1·

3) πόρτα δίφυλλη συρόμενη, τύπου ασκό, συνολικού μήκους 4000mm+450mm (ουρά) (Χαραυγή), τεμάχιο: 1·

4) πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη, τύπου ασκό, συνολικού μήκους 3400mm (Σαλπέας δυτικά), τεμάχιο: 1·

5) πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη, τύπου ασκό, συνολικού μήκους 2000mm (Σαλπέας ανατολικά), τεμάχιο: 1·

6) πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη, τύπου ασκό, συνολικού μήκους 4400mm, με ρόδα στη μεσαία πλευρά κάθε ανοιγόμενου φύλλου (Σαλπέας νότια), τεμάχιο: 1·

7) συρματόπλεγμα περίφραξης, τετραγωνικά μέτρα: 1.585.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 129 409.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω της ένταξης του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας στο πρόγραμμα «Φιλόδημος II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», και από ιδίους πόρους.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Γ΄ (προβολείς ηλεκτροφωτισμού).

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31518100 Schijnwerpers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Voornaamste plaats van uitvoering:

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση προβολέων στο γήπεδο Χαραυγής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση προβολέων στο γήπεδο Χαραυγής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων ειδών:

1) Προμήθεια και τοποθέτηση προβολέων με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων 2000W/400V, τεμάχια: 24.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ένταξης του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας στο πρόγραμμα «Φιλόδημος II», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ, της Πράξης: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού, ασφαλούς δαπέδου, στοιχείων ηλεκτροφωτισμού και λοιπών υλικών, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας», και από ιδίους πόρους του Δήμου.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37, και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης, που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β 1924/2.6.2017), και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α..

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 43 παρ. 8 του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/1.4.2019).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας
Postadres: Ελευθερίου Βενιζέλου 200
Plaats: Κερατσίνι
Postcode: 187 56
Land: Griekenland
Telefoon: +30 2132074699
Fax: +30 2104633375
Internetadres: http://keratsini-drapetsona.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020