Leveringen - 256108-2020

03/06/2020    S106

Griekenland-Keratsini: Kunstgazon

2020/S 106-256108

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Keratsinioy - Drapetsonas
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: Eleytherioy Benizeloy 200
Plaats: Keratsini
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
Postcode: 187 56
Land: Griekenland
Contactpersoon: Panagiotis Tzoylias
E-mail: ptzou68@gmail.com
Telefoon: +30 2132074699
Fax: +30 2104633375

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.keratsini-drapetsona.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης (προδ. ΓΓΑ 93α), σε γήπεδα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Φιλόδημος ΙΙ).

Referentienummer: 15592/29-05-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39293400 Kunstgazon
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 548 726.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Α΄ (συνθετικός χλοοτάπητας).

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39293400 Kunstgazon
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 389 317.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 3
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Β΄ (περιφράξεις αθλητικών συγκροτημάτων).

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928200 Hekken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 129 409.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα Γ΄ (προβολείς ηλεκτροφωτισμού).

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31518100 Schijnwerpers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL307 Πειραιάς, Νήσοι
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 30 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020