Leveringen - 256110-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 106-256110

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Postadres: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-909
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Wieczorek
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Telefoon: +48 261848024

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu klasy TEMPEST (2)

Referentienummer: 2616.23.2020.EW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. W przypadku wystąpienia, w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzęt do systemu zarządzania narodowymi materiałami i systemami kryptograficznymi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100 Draagbare computers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu klasy TEMPEST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dostawa 25 kompletów (notebook, urządzenie wielofunkcyjne oraz skanerów kodów kreskowych) w ciągu 90 dni, liczonych od dnia zawarcia umowy. Pozostały sprzęt w ciągu 180 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym Zamawiający dokona wyboru kompletów podlegających odbiorowi w pierwszym okresie po podpisaniu umowy. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 1 – 30 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzęt klasy TEMPEST dla RON

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38520000 Scanners
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu klasy TEMPEST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Gwarancja / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ. Ilość wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną, do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy skorzysta z prawa opcji. Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego). Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji. Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 11 do SIWZ.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji – maksymalnie 60 dni od doręczenia Wykonawcy informacji (zamówienia) o skorzystaniu z opcji (nie dłużej jednak niż do 15.12.2020). Zamawiający wyśle do Wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 2 – 100 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sprzęt informatyczny

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232110 Laserprinters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu klasy TEMPEST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin dostawy: maksymalnie do 60 dni od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem dostawy notebooków TNBB(b):

— 170 kpl. – maksymalnie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,

— 1462 kpl. – dla których termin dostawy określono na: pożądany termin realizacji: do dnia 30 czerwca 2021 r., nieprzekraczalny termin realizacji: do dnia 30 sierpnia 2021 r. Wadium w wysokości: część 3 – 250 000,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa przenośnych terminali wideokonferencyjnych, telefonów VoIP

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32550000 Telefoonuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu klasy TEMPEST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 4 – 40 000,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że posiada koncesję wydaną zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca z 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym (Dz.U. 2019 poz. 1214 z późn. zm.) w zakresie określonym WT XI załącznika – Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym WT – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r.

W sprawie klasyfikacji i rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana uzyskana koncesja (Dz.U. 2019 poz. 1888 z późn. zm.).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

— część 1 – 500 000.00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

— część 2 – 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

— część 3 – 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

— część 4 – 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych)

lub równowartość tej kwoty w innej walucie, przeliczoną według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie ogłosił kursu średniego, wysokość środków będzie przeliczana po ostatnim kursie średnim ogłoszonym przez NBP w tym miesiącu.

Powyższy warunek podlega sumowaniu, w przypadku składania oferty w odniesieniu do kilku części zamówienia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zdolność techniczna: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie:

— część 1 – notebooków, skanerów lub/i drukarek lub/i urządzeń wielofunkcyjnych wykonanych w technologii TEMPEST zgodnie z normą SDIP-27, SDIP-28, LEVEL A/B/C, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: jeden pięćset tysięcy złotych 00/100); stacji roboczych lub/i monitorów lub/i drukarek lub/i projektorów lub/i skanerów wykonanych w technologii TEMPEST zgodnie z normą SDIP 27 LEVEL A/B/C, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100),

— część 3 – notebooków lub/i drukarek lub/i projektorów lub/i ploterów lub/i skanerów wykonanych w technologii TEMPEST zgodnie z normą SDIP-27, SDIP-28, LEVEL A/B/C, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych),

— część 4 – terminali wideokonferencyjnych lub/i telefonów VoIP, każde o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: milion złotych), z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zdolność zawodowa: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami (dla każdej części) do realizacji usługi serwisowej, które muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: co najmniej „TAJNE + NATO SECRET + SECRET EU/EU SECRET”. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia powinny posiadać, zgodnie z ustawą z ustawą o ochronie informacji niejawnych, aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym międzynarodowych (Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wykonawcy zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a –91e ustawy Pzp. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA, budynek nr 30, pokój 216

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca z 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym (Dz.U. 2019 poz. 1214 z późn. zm.) w zakresie określonym WT XI załącznika – Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym WT – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji i rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana uzyskana koncesja (Dz.U. 2019 poz. 1888 z późn. zm.), informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, odpowiednio do danej części, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (z informacji musi wynikać konkretna kwota), wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (zał. nr 8 do SIWZ); wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (zał. nr 9 do SIWZ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający żąda: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 10 do SIWZ). W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawny oznaczonych klauzulą TAJNE, NATO SECRET oraz SECRET EU/EU.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020