Dostawy - 256110-2020

Submission deadline has been amended by:  316356-2020
03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 106-256110

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wieczorek
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848024
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu klasy TEMPEST (2)

Numer referencyjny: 2616.23.2020.EW
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. W przypadku wystąpienia, w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta produkty te można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt do systemu zarządzania narodowymi materiałami i systemami kryptograficznymi

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu klasy TEMPEST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa 25 kompletów (notebook, urządzenie wielofunkcyjne oraz skanerów kodów kreskowych) w ciągu 90 dni, liczonych od dnia zawarcia umowy. Pozostały sprzęt w ciągu 180 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym Zamawiający dokona wyboru kompletów podlegających odbiorowi w pierwszym okresie po podpisaniu umowy. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 1 – 30 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt klasy TEMPEST dla RON

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000 Skanery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu klasy TEMPEST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Zastrzeżone na rzecz Zamawiającego prawo opcji polega na możliwości żądania realizacji przedmiotu umowy w zakresie i ilości asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do SIWZ. Ilość wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną, do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu umowy w przypadku, gdy skorzysta z prawa opcji. Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego). Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji. Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia objętego prawem opcji – maksymalnie 60 dni od doręczenia Wykonawcy informacji (zamówienia) o skorzystaniu z opcji (nie dłużej jednak niż do 15.12.2020). Zamawiający wyśle do Wykonawcy żądanie uruchomienia prawa opcji najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 2 – 100 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt informatyczny

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110 Drukarki laserowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu klasy TEMPEST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy: maksymalnie do 60 dni od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem dostawy notebooków TNBB(b):

— 170 kpl. – maksymalnie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,

— 1462 kpl. – dla których termin dostawy określono na: pożądany termin realizacji: do dnia 30 czerwca 2021 r., nieprzekraczalny termin realizacji: do dnia 30 sierpnia 2021 r. Wadium w wysokości: część 3 – 250 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa przenośnych terminali wideokonferencyjnych, telefonów VoIP

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32550000 Sprzęt telefoniczny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu klasy TEMPEST. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 4 – 40 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że posiada koncesję wydaną zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca z 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym (Dz.U. 2019 poz. 1214 z późn. zm.) w zakresie określonym WT XI załącznika – Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym WT – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r.

W sprawie klasyfikacji i rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana uzyskana koncesja (Dz.U. 2019 poz. 1888 z późn. zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

— część 1 – 500 000.00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),

— część 2 – 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

— część 3 – 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych),

— część 4 – 1 000 000,00 PLN (słownie: milion złotych)

lub równowartość tej kwoty w innej walucie, przeliczoną według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, NBP nie ogłosił kursu średniego, wysokość środków będzie przeliczana po ostatnim kursie średnim ogłoszonym przez NBP w tym miesiącu.

Powyższy warunek podlega sumowaniu, w przypadku składania oferty w odniesieniu do kilku części zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 zamówienia, polegające na dostawie:

— część 1 – notebooków, skanerów lub/i drukarek lub/i urządzeń wielofunkcyjnych wykonanych w technologii TEMPEST zgodnie z normą SDIP-27, SDIP-28, LEVEL A/B/C, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: jeden pięćset tysięcy złotych 00/100); stacji roboczych lub/i monitorów lub/i drukarek lub/i projektorów lub/i skanerów wykonanych w technologii TEMPEST zgodnie z normą SDIP 27 LEVEL A/B/C, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100),

— część 3 – notebooków lub/i drukarek lub/i projektorów lub/i ploterów lub/i skanerów wykonanych w technologii TEMPEST zgodnie z normą SDIP-27, SDIP-28, LEVEL A/B/C, gdzie każde zamówienie zostało zrealizowane na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych),

— część 4 – terminali wideokonferencyjnych lub/i telefonów VoIP, każde o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: milion złotych), z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zdolność zawodowa: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej 2 osobami (dla każdej części) do realizacji usługi serwisowej, które muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: co najmniej „TAJNE + NATO SECRET + SECRET EU/EU SECRET”. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia powinny posiadać, zgodnie z ustawą z ustawą o ochronie informacji niejawnych, aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym międzynarodowych (Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawcy zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a –91e ustawy Pzp. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA, budynek nr 30, pokój 216

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca z 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym (Dz.U. 2019 poz. 1214 z późn. zm.) w zakresie określonym WT XI załącznika – Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym WT – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji i rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana uzyskana koncesja (Dz.U. 2019 poz. 1888 z późn. zm.), informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, odpowiednio do danej części, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (z informacji musi wynikać konkretna kwota), wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (zał. nr 8 do SIWZ); wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia (zał. nr 9 do SIWZ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zamawiający żąda: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 10 do SIWZ). W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawny oznaczonych klauzulą TAJNE, NATO SECRET oraz SECRET EU/EU.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020