Leveringen - 256112-2020

03/06/2020    S106

Letland-Alūksne: Medische apparatuur

2020/S 106-256112

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SIA “Alūksnes slimnīca”
Nationaal identificatienummer: 40003252612
Postadres: Pils iela 1
Plaats: Alūksne
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-4301
Land: Letland
Contactpersoon: Anita Žukova
E-mail: anita.zukova@aluksnesslimnica.lv
Telefoon: +371 64307143
Fax: +371 64307143
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.aluksnesslimnica.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/361
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medicīnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde un piegāde Alūksnes slimnīcas vajadzībām

Referentienummer: ALSL 2020/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eritrocītu grimšanas ātruma (EGA) automātiskā nolasītāja iegāde, piegāde un uzstādīšana, ieskaitot pasūtītāja darbinieku apmācību

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pulsa oksimetra (bērniem un jaundzimušiem) iegāde un piegāde

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neiroloģiskās “Bobota kušetes” iegāde un piegāde

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
33192000 Meubilair voor medische doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV008 Vidzeme
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Lets

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020