Leveringen - 256115-2020

03/06/2020    S106

Zweden-MALUNG: Brandstoftankwagens

2020/S 106-256115

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Malung-Sälens kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2148
Postadres: Box 14
Plaats: MALUNG
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
Postcode: 782 21
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna Persson Haars
E-mail: anna.haars@malung-salen.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.malung-salen.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdcslpebp&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afdcslpebp&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tankbil till räddningstjänsten

Referentienummer: 20/57
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34133110 Brandstoftankwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Omfattning

Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun upphandlar leverans av en st 3-axlig tankbil enligt förutsättningarna i upphandlingsdokumentet, med placering i Sälen.

Fordonet ska användas i första hand i operativ verksamhet inom kommunens räddningstjänst för livräddnings- och brandsläckningsinsatser, men även i samband med övningsverksamhet.

Sista dag för inlämnande av anbud

Anbudet ska ha inkommit till Malung-Sälens kommuns Upphandlingsenhet senast 2020-07-03 23:59 via länken www.tendsign.com.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312 Dalarnas län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Malung

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun upphandlar leverans av en st 3-axlig tankbil enligt förutsättningarna i upphandlingsdokumentet, med placering i Sälen.

Fordonet ska användas i första hand i operativ verksamhet inom kommunens räddningstjänst för livräddnings- och brandsläckningsinsatser, men även i samband med övningsverksamhet.

Omfattning

Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun upphandlar leverans av en st 3-axlig tankbil enligt förutsättningarna i upphandlingsdokumentet, med placering i Sälen.

Fordonet ska användas i första hand i operativ verksamhet inom kommunens räddningstjänst för livräddnings- och brandsläckningsinsatser, men även i samband med övningsverksamhet.

Sista dag för inlämnande av anbud

Anbudet ska ha inkommit till Malung-Sälens kommuns Upphandlingsenhet senast 2020-07-03 23:59 via länken www.tendsign.com.

Omfattning

Räddningstjänsten i Malung-Sälens kommun upphandlar leverans av en st 3-axlig tankbil enligt förutsättningarna i upphandlingsdokumentet samt lämnat anbud, med placering i Sälen.

Fordonet ska användas i första hand i operativ verksamhet inom kommunens räddningstjänst för livräddnings- och brandsläckningsinsatser, men även i samband med övningsverksamhet.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/07/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Falun
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020