Leveringen - 256116-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Suceava: Laboratoriumreagentia

2020/S 106-256116

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Nationaal identificatienummer: 4243983
Postadres: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 21
Plaats: Suceava
NUTS-code: RO215 Suceava
Postcode: 720237
Land: Roemenië
Contactpersoon: Daniela Crap
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefoon: +40 230222098/262
Fax: +40 230520412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096655
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate sanitară
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de achiziție publică de reactivi și consumabile laborator, divizat pe 13 loturi

Referentienummer: 4243983/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de achizitie publica de reactivi si consumabile laborator, divizat pe 13 loturi, pentru 12 luni, conform caietului de sarcini si anexei la caietul de sarcini.

Nota: conform prevederilor OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 768 505.60 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 13
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 13
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Operatorii economici vor putea depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plăci optice pentru analize de RealTime PCR

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 240-480 buc. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 54 960,00-109 920,00 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 20-40 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 9 160,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 109 920.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Folii optice de sigilare pentru plăci de RealTime PCR compatibile cu echipamentul AppliedBiosystems QuantStudio 5

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 960-1 920 buc. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 19 200,00-38 400,00 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 100-160 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 3 200,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kituri de analiză RT-PCR Sars-Cov-2 cu 2 gene

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000 Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 24 000-48 000 teste. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 1 320 000,00-2 640 000,00 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 2 000-4 000 teste. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 220 000,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 640 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kituri de extracție ARN viral

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 36 864-73 728 teste. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 1 378 713,60-2 757 427,20 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 3 072-6 144 teste. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 229 785,60 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 757 427.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kituri de analiză RT-PCR Sars-Cov-2 cu 3 gene

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 12 000-24 000 teste. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 1 320 000,00-2 640,000,00 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 1 000-2 000 teste. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 220 000,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 640 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stripuri de tuburi pentru Realtime PCR

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 6 000-12 000 buc. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 48 000,00-96 000,00 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 500-1 000. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 8 000,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 96 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfectant biologie moleculară

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 24-96 litri. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 4 620,00-18 480,00 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 2-8 litri. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 1 540,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 480.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pipete Pasteur unică folosință

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 48 000-96 000 buc. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 30 720,00-61 440,00 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 4 000-8 000 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 5 120,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 61 440.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tuburi microcentrifugă

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 36 000-72 000 buc. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 11 880,00-23 760,00 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 3 000-6 000 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 1 980,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 760.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vârfuri pipetă 1000 μl

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 46 080-92 160 buc. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 40 550,40-81 100,80 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 3 840-7 680 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 6 758,40 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 81 100.80 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vârfuri pipetă 100 μl

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 11 520-23 040 buc. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 10 137,60-20 275,20 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 960-1 920 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 1 689,60 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 275.20 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vârfuri pipetă 10 μl

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 138 240-276 480 buc. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA= 121 651,20-243 302,40 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 11 520-23 040 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 20 275,20 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 243 302.40 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Folii optice de sigilare pentru plăci de RealTime PCR compatibile cu echipamentul Bioneer Exicycler 96

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500 Laboratoriumreagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO215 Suceava
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, municipiul Suceava, cod postal 720237.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cantitate minima-maxima estimata acord-cadru: 960-1 920 buc. Valoarea minima-maxima estimata acord-cadru, RON fara TVA = 19 200,00-38 400,00 RON. Cantitate minima-maxima estimata contract subsecvent = 100-160 buc. Valoare maxima estimata contract subsecvent, RON fara TVA – 3 200,00 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 38 400.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

In perioada de ofertare se va incarca in SEAP doar declaratia privind neincadrarea in prev. art. 60/conf. Lg. 98/2016 odata cu DUAE, cf. art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant). In declaratie se vor nominaliza si persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, respectiv:

— dr. Anatolii Buzdugan – manager interimar;

— dr. Valeriu Gavrilovici – director medical interimar;

— ec. Paraschiva Maruseac – director financiar-contabil;

— ec. Daniela Crap – director administrativ;

— ec. Daniela Rotar – sef Serviciu aprovizionare-licitatii.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 se vor completa în DUAE, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (certificat de atestare fiscala – ANAF; certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale);

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz, conf. art. 63 alin. (1) din Lg. 98/2016, coroborat cu art. 21 (5) din HG 395/2016.

Conform art. 168 din Legea nr. 98/2016:

1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă;

2. În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte existenţa sau inexistenţa unei situaţii de excludere, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente străine prevăzute la alin. (1);

3. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-239387
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documentatia va fi descarcata din SICAP. Analiza documentelor prezentate de ofertanti catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SICAP. DUAE se completeaza de catre ofertanti direct in SICAP. Toate documentele atasate de catre ofertanti, vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, conf. prevederilor art. 60 alin. (4) din HG 395/2016. Toate solicitarile de clarificari se vor face in SICAP .Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate in SICAP. În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în SICAP, în vederea departajarii ofertelor. In cazul in care in urma celei de-a doua reofertari, ofertele sunt in continuare egale, autoritatea contractanta va declara castigator ofertantul care a depus primul oferta financiara initiala (cea depusa pana la data-limita de depunere a ofertelor).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Postadres: Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21
Plaats: Suceava
Postcode: 720237
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefoon: +40 230510659
Fax: +40 230510659

Internetadres: http://www.spitaluljudeteansuceava.ro/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020