Leveringen - 256117-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Voćin: Multimedia-uitrusting

2020/S 106-256117

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Javna ustanova Park prirode Papuk
Nationaal identificatienummer: 09100391705
Postadres: Trg Gospe Voćinske bb
Plaats: Voćin
NUTS-code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Postcode: 33522
Land: Kroatië
Contactpersoon: Albina Zanze
E-mail: albina.zanze@pjr.hr
Telefoon: +385 18897312

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://pp-papuk.hr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0020592
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Geo - info centar Voćin - Opremanje

Referentienummer: 01/20-VV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32322000 Multimedia-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je isporuka i instalacija opreme za potrebe projekta „Geo priče UNESCO geoparka“ kao i testiranje njenog rada. Oprema uključuje opremu za uređenje interijera Geo info Centra u Voćinu.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 752 340.00 HRK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nabava multimedijalne i računalne opreme za Geo-info centar Voćin

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000 Multimedia-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Voćin, Nikole Šubića Zrinskog 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nabava multimedijalne i računalne opreme za Geo-info centar Voćin.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok za opremu koja se nabavlja / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Održavanje svih sustava tijekom korištenja / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Iskustvo stručnjaka / Weging: 20
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 640 820.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opremanje Geo-info centra Voćin

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Voornaamste plaats van uitvoering:

Voćin, Nikole Šubića Zrinskog 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opremanje Geo-info centra Voćin.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok za opremu koja se nabavlja / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 111 520.00 HRK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Sukladno članku 257. ZJN-a 2016 gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Kroatisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Javna ustanova Park prirode Papuk Ispostava Velika: Stjepana Radića 46, HR-34330 Velika.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020