Leveringen - 256122-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Koelkasten

2020/S 106-256122

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Nationaal identificatienummer: 011263946
Postadres: ul. Gdańska 163a
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 85-915
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Lisiecka
E-mail: dzp.by@amw.com.pl
Telefoon: +48 525257805
Fax: +48 525257825

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.amw.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://amw.eb2b.com.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://amw.eb2b.com.pl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarowanie mieniem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu AGD do nowo utworzonych kwater internatowych, a także do budynku internatu położonego w Leźnicy Wielkiej.

Referentienummer: DZP-OB.2610.253.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39711130 Koelkasten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa sprzętu AGD do nowo utworzonych kwater internatowych, a także do budynku internatu położonego w Leźnicy Wielkiej:

— część I – dostawa chłodziarko-zamrażalek do nowo utworzonych kwater internatowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część I,

— część II – dostawa pralek do nowo utworzonych kwater internatowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część II,

— część III – dostawa kuchenek mikrofalowych do nowo utworzonych kwater internatowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część III,

— część IV – dostawa wyposażenia AGD do budynku internatu położonego w Leźnicy Wielkiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część IV.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa chłodziarko-zamrażalek do nowo utworzonych kwater internatowych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711130 Koelkasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL411 Pilski
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bydgoszcz, Toruń, Piła.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa chłodziarko-zamrażalek do nowo utworzonych kwater internatowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część I.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zlecenia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin udzielonej gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 20/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa pralek do nowo utworzonych kwater internatowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42716120 Wasmachines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL411 Pilski
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bydgoszcz, Toruń, Piła

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa pralek do nowo utworzonych kwater internatowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część II.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zlecenia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin udzielonej gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 20/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa kuchenek mikrofalowych do nowo utworzonych kwater internatowych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711362 Magnetronovens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bydgoszcz.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa kuchenek mikrofalowych do nowo utworzonych kwater internatowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część III.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zlecenia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin udzielonej gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 20/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia AGD do budynku internatu położonego w Leźnicy Wielkiej

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39711130 Koelkasten
39711420 Kookplaten
39711362 Magnetronovens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL712 Łódzki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leźnica Wielka.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa wyposażenia AGD do budynku internatu położonego w Leźnicy Wielkiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia część IV.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji zlecenia / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin udzielonej gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 20/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

2) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.).

Wstępnym potwierdzeniem wykazania braku podstaw wykluczenia będzie złożone wraz z formularzem oferty oświadczenie w formie JEDZ (Załącznik nr 5 do SIWZ), w części III: „Podstawy wykluczenia”.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nw. oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie):

Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy zobowiązany jest przedłożyć:

dokumenty potwierdzające okoliczności określone w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wykonawca w celu potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań stawianych przez Zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia: katalog, folder lub opis oferowanego przedmiotu zamówienia – potwierdzający wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę.

W odniesieniu do okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; Załącznik nr 6 do SIWZ;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Załącznik nr 7 do SIWZ.

2) W odniesieniu do okoliczności określonych w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; cd. rozdział VI.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 163a, pok. nr 212, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie w formie JEDZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający nie wymaga przedstawienia JEDZ dotyczącego podwykonawców.

Przy wypełnianiu JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: www.uzp.gov.pl

Zamawiający zamieszcza na platformie stanowiącej narzędzie do komunikacji i składania ofert (https://amw.eb2b.com.pl) wraz z dokumentacją przetargową formularz JEDZ (plik w formacie *.xml).

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

— część nr 1: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100),

— część nr 2: 500,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100),

— część nr 3: 15,00 PLN (słownie: piętnaście złotych 00/100),

— część nr 4: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę):

1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGK numer rachunku: 21 1130 1075 0002 6129 7320 0008;

2) w oryginale w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) w oryginale w gwarancjach bankowych;

4) w oryginale w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w oryginale w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. poz. 310 ze zm.), zwanej dalej PARP.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina) określonym w rozdziale X ust. 1.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020