Leveringen - 256124-2020

03/06/2020    S106

Polen-Warschau: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

2020/S 106-256124

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu
Postadres: ul. Kłobucka 5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-699
Land: Polen
E-mail: lukasz.pieszak@sw.gov.pl
Telefoon: +48 223545172
Fax: +48 228437366

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zp.sw.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.zp.sw.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka organizacyjna Służby Więziennej
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawy produktów mięsnych i konserw do Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu

Referentienummer: 2232/3P/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawy produktów mięsnych i konserw do Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca. Zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy w odniesieniu do jednej lub dowolnej liczby części zamówienia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 614 027.40 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawy produktów mięsnych do Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
NUTS-code: PL91 Warszawski stołeczny
Voornaamste plaats van uitvoering:

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 5, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lp. Przedmiot zamówienia Kod CPV Polska Norma Orientacyjna ilość w kg Wymagany minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy

1. Kaszanka 15131134-3 PN-A-82007/A1:1998 5 200 48 godzin;

2. Pasztetowa 15130000-8 PN-A-82007/A1:1998 2 700 48 godzin;

3. Salceson czarny 15131134-3 PN-A-82007/A1:1998 2 700 48 godzin;

4. Salceson włoski 15131133-6 PN-A-82007/A1:1998 2 700 48 godzin;

5. Salceson wiejski czosnkowy 15131133-6 PN-A-82007/A1:1998 2 100 48 godzin;

6. Salceson ozorkowy 15131134-3 PN-A-82007/A1:1998 1 500 48 godzin;

7. Pasztet drobiowy 15131310-1 PN-A-86526:1995/Az2:2000

1 500 48 godzin;

8. Pasztet mięsny 15131310-1 PN-A-82012:1996 1 900 48 godzin;

9. Mortadela 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 3 600 5 dni;

10. Kiełbasa kanapkowa drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 800 5 dni;

11. Luncheot meat 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 600 5 dni;

12. Mielonka drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 500 5 dni;

13. Mielonka wieprzowa 1513113 -6 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 500 4 dni;

14. Parówki drobiowe 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 100 5 dni;

15. Parówki wieprzowe cienkie 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 900 5 dni;

16. Serdelki drobiowe 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 5 700 5 dni;

17. Szynka mielona drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 200 5 dni;

18. Parówkowa 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 900 5 dni;

19. Kiełbasa drobiowa cienka 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 6 000 5 dni;

20. Kiełbasa litewska 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 800 5 dni;

21. Kiełbasa zwyczajna 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 800 5 dni;

22. Kiełbasa podwawelska 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 900 5 dni;

23. Kiełbasa biała parzona 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 000 5 dni;

24. Boczek faszerowany 15131133-6 PN-A-82007:1996/Az1:1998 1 800 5 dni;

25. Pieczeń drobiowa 15131100-6 PN-A-82012:1996 2 600 5 dni;

26. Pieczeń rzymska 15131100-6 PN-A-82012:1996 2 100 5 dni;

27. Kiełbasa zielonogórska 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 2 000 5 dni;

28. Kiełbasa krakowska parzona 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 1 100 5 dni;

29. Kiełbasa szynkowa wieprzowa 15131133-6 PN-A-82007:1996/Az1:1998 900 5 dni;

30. Baleron drobiowy 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 000 5 dni;

31. Boczek wędzony bez żeber 15113000-3 PN-A-82007:1996/Az1:1998 1 500 5 dni;

32. Polędwica drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 000 5 dni;

33. Polędwica miodowa drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 1 800 5 dni;

34. Szynka drobiowa 15131135-0 PN-A-86526:1995/Az2:2000 2 000 5 dni;

35. Kiełbasa szynkowa wołowa 15131132-9 PN-A-82007:1996/Az1:1998 900 5 dni;

36. Słonina świeża bez skóry 15412100-0 PN-A-82002:1986 750 5 dni;

37. Smalec 15412100-0 PN-A-82002:1986 3 200 7 dni;

38. Kości wołowe 15100000-9 6 200 4 dni;

39. Wątroba wieprzowa 15114000-0 PN-A-82004:1986 3 900 48 godzin;

40. Wątróbki drobiowe 15122300-9 1 300 48 godzin;

41. Serca drobiowe 15112200-8 1 400 48 godzin;

42. Serca wieprzowe 15131400-9 PN-A-82004:1986 1 400 48 godzin;

43. Udka z kurczaka (ćwiartka waga 250 – 300g) 15112210-1 7 000 3 dni;

44. Mięso mielone wieprzowo-wołowe (skład 50/50 b/dodatków) 15130000-8 PN-A-82009/A1:1998 8 700 3 dni;

45. Boczek surowy b/k 15113000-3 PN-A-82002:1986 1 000 5 dni;

46. Mięso wieprzowe kl. II b/k 15113000-3 PN-A-82000:1965 1 000 4 dni;

47. Mięso wołowe kl. II b/k 15111000-9 PN-A-82000:1965 7 800 4 dni;

48. Karkówka z/k 15113000-3 PN-A-82002:1986 2 100 4 dni;

49. Żeberka wieprzowe (paski) 15113000-3 PN-A-82002:1986 2 800 3 dni;

50. Piersi z kurczaka – filet 15112210-1 2 300 3 dni;

51. Mięso wołowe b/k z łopatki 15111100-0 PN-A-82003:1998/Ap1:2004 1 700 4 dni;

52. Kiełbasa żywiecka 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 1 700 5 dni;

53. Szynka konserwowa (blok) 15131130-5 PN-A-82007:1996/Az1:1998 900 5 dni.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 582 846.95 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

XIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości:

— część nr 1 zamówienia – 25 000,00 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);

2. wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 26 czerwca 2020 r. godz. 10.00;

3. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręcze...

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawy konserw mięsnych do Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131000 Vleesconserven en -producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 5, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. konserwa turystyczna mięsna (puszka z otwieraczem lub alupak; masa netto jednej puszki od 280 do 330 g) 15131000-5 PN-A-82022: 1998/Az1:2000 3 000 3 miesiące;

2. smalec z mięsem (alupak lub puszka z otwieraczem; masa netto jednego opakowania od 280 do 330 g) 15131000-5 PN-A-82022: 1998/Az1:2000 2 700 3 miesiące;

3. pasztet mięsny z dodatkiem mięsa wieprzowo-wołowego (puszka z otwieraczem lub alupak; masa netto jednej puszki od 280 do 330 g) 15131000-5 PN-A-82022: 1998/Az1:2000 4 600 3 miesiące;

4. pasztet drobiowy (alupak; masa netto jednego opakowania – 50 g) 15131000-5 PN-A-86525: 1996/Az1:2000 1 900 3 miesiące.

— Część nr 2:

Gramatura jednego opakowania przedmiotu zamówienia określonego w części nr 2 poz. 1, 2, 3 winna być o jednakowej wadze w dostarczanej partii:

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 180.44 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

XIII. Wymagania dotyczące wadium:

1. zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości:

— część nr 2 zamówienia – 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100);

2. wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26 czerwca 2020 r. godz. 10.00;

3. wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdziel...

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 101-243695
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków określone w punkcie X SIWZ.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określone w punkcie XI SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020