Leveringen - 256130-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Madrid: Griepvaccins

2020/S 106-256130

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Nationaal identificatienummer: S2827001E
Postadres: Paseo del Prado, 18-20
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
E-mail: sgadmfin@mscbs.es
Telefoon: +34 915961860
Fax: +34 915961858
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mscbs.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=AjrVum7qX%2FkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para determinados órganos de contratación de la AGE, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y las ciudades de Ceuta y Melilla y varias CCAA

Referentienummer: 202001AM0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651660 Griepvaccins
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 751 647.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superfície (H y N), o análogas que contengan 3 cepas de virus de la gripe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651660 Griepvaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de virus fraccionados o de antígenos de superfície (H y N), o análogas que contengan 4 cepas de virus de la gripe

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651660 Griepvaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de virus crecidos en huevos embrionados, de 15 microgramos de hemaglutinina, con adyuvante o análogas

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651660 Griepvaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4.30 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vacunas inactivadas producidas a partir de vírus crecidos en cultivos celulares, de vírus fraccionados o de antígenos de superfície (H y N) o análogas

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651660 Griepvaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7.70 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020