Leveringen - 256134-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plachkovtsi: Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's

2020/S 106-256134

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Severnotsentralno darzhavno predpriyatie“ DP — Gabrovo, teritorialno podelenie „DGS Plachkovtsi“
Nationaal identificatienummer: 2016168050136
Postadres: ul. „Balkan“ No. 17
Plaats: Plachkovtsi
NUTS-code: BG322 Габрово
Postcode: 5360
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Ilka Yonovska
E-mail: ilka.jonovska.plachkovtsi@scdp.bg
Telefoon: +359 0885164149
Fax: +359 67702129

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://scdp.bg

Adres van het kopersprofiel: https://www.scdp.bg/procedures

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.scdp.bg/procedures
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: горско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 7 (седем) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП — Габрово — ТП „ДГС Плачковци“, за срок от 12 календарни месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на резервни части и оказване на ремонтни услуги (основен и текущ ремонт, техническо обслужване и др. описани в документацията на поръчката) за 7 броя служебни автомобили на СЦДП ДП — Габрово — ТП „ДГС Плачковци“ за срок от 12 календарни месеца

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 12 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34330000 Onderdelen voor vrachtwagens, bestelwagens en auto's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322 Габрово
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на област Габрово, територията на ТП „ДГС Плачковци“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставки на резервни части и оказване на ремонтни услуги на 7 служебни автомобила на ТП „ДГС Плачковци“

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя условие.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Да е реализирал минимален общ оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 10 000,00 BGN.

Участникът прилага справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейност.

Справката се представя чрез попълване на информация в част IV, „Б“, т. 1а на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕОДП).

Eventuele minimumeisen:

Да е реализирал минимален общ оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 10 000,00 BGN.

Участникът прилага справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейност.

Справката се представя чрез попълване на информация в част IV, „Б“, т. 1а на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕОДП).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът следва да е извършил минимум 1 услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, като същите да са изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Участникът следва да разполага с минимум технически средства и съоръжения.

Участникът трябва да разполага с технически лица за изпълнение на поръчка, както следва: 2 бр. автомонтьори, притежаващи минимум средно техническо образование.

Участникът следва да разполага със сервиз, находящ се на територията на област Габрово.

Eventuele minimumeisen:

Участникът следва да е извършил минимум 1 услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, като същите да са изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Участникът следва да разполага с минимум технически средства и съоръжения, представляващи следното оборудване:

— минимум 1 бр. стенд за регулиране на преден и заден мост,

— минимум 1 бр. подемника за ремонт на ходова част,

— минимум 1 бр. диагностичен тестер,

— минимум 1 бр. машина за баланс на гуми,

— минимум 1 бр. машина за монтаж и демонтаж на гуми,

— минимум 1 бр. специализирана апаратура за диагностика.

Участникът трябва да разполага с технически лица за изпълнение на поръчка, както следва: 2 бр. автомонтьори, притежаващи минимум средно техническо образование.

Участникът следва да разполага със сервиз, находящ се на територията на област Габрово.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Изпълнителят да разполага със сервиз (сервизна база) на територията на област Габрово, територията на ДГС Плачковци.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

гр. Плачковци, ул. „Балкан“ № 17

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Комисията от упълномощени лица за отваряне на офертите ще бъде определена със заповед на директора на ТП „ДГС Свищов“.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно разпоредбите на ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020