Leveringen - 256135-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Bistrița: Elektrische bussen

2020/S 106-256135

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Bistrița
Nationaal identificatienummer: 4347569
Postadres: Piața Centrală nr. 6
Plaats: Bistrița
NUTS-code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Land: Roemenië
Contactpersoon: Paul Cristian Cicsa
E-mail: achizitii.publice@primariabistrita.ro
Telefoon: +40 263224917/+40 263223923
Fax: +40 263237323/+40 263224706

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.primariabistrita.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096658
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare mijloace de transport și echipamente aferente proiectului: „Linie verde de transport public, utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”

Referentienummer: 4347569_2020_PAAPD1121139
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144910 Elektrische bussen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul contractului este furnizarea de mijloace de transport si echipamente aferente proiectului: „Linie verde de transport public, utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 25 de zile.

Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici, in legatura cu documentatia de atribuire, cu 10 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 21 719 115.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31158100 Acculaders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Bistrita.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prezenta achiziţie se referă la achiziţia mijloacelor de transport cu motor electric si a statiilor de incarcare, respectiv la achiziţia următoarelor produse:

— autobuze electrice: 10 buc.;

— staţie de încărcare rapidă: 2 buc.;

— staţie de încărcare mobilă: 1 buc.;

— staţie de încărcare lentă: 10 buc.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Autonomia extinsa in km, ofertată pentru autobuzul electric, incărcat cu personal la capacitate maximă si cu funcţionarea sistemului de încălzire sau climatizare la capacitatea maximă de utilizare a instalaţiei de răcire/încălzire, nu poate fi mai mică de 110 km efectiv rulati. / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Garanţia extinsa oferită pentru bateria electrica nu poate fi mai mică de cinci ani. / Weging: 25
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiect „Linie verde de transport public utilizȃnd mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” program: POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerinta nr. 1.

Ofertantii, tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabil la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractanta are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta nr. 2.

Evitarea conflictului de interese: ofertantii/tertii sustinatori (daca este cazul) si subcontractantii (daca este cazul) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi completata si depusa de toti participantii la procedura (ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant) odata cu depunerea DUAE – completare Formular nr. 2.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

1. Ovidiu Teodor Cretu – primar;

2. Muthi Adrian Gelu – consilier local/viceprimar;

3. Niculae Cristian Marius – consilier local/viceprimar;

4. Rus Radu Vasile – sef serviciu;

5. Cerceja Elena – inspector;

6. Scurtu Nicolae – director executiv;

7. Cincea Dumitru Matei – director executiv;

8. Cocesiu Liliana Alunita – director executiv;

9. Filipoi Leontin – sef serviciu;

10. Cicsa Paul Cristian – inspector;

11. Astaliș Adrian – consilier;

12. Bretfelean Nicoleta Maria – sef serviciu;

13. Andreies Cristina – consilier juridic;

14. Bulcu Coralia Cornelia – consilier juridic,

15. Ivascu Lia – director executiv;

16. Ilisiu Ioan – sef serviciu;

17. Boldor Ioana Teodora – consilier;

18. Varjan Cornelia – inspector;

19. Silasi Dorin Liviu – consilier;

20. Plaian Mircea Gigel – consilier.

Precizari:

1. Nedepunerea documentului DUAE in cadrul ofertei de către ofertanti/asociati/terti sustinatori/subcontractanti, dupa caz, duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă;

2. Nesemnarea ofertei şi a documentelor care o insotesc cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, duce la respingerea ofertei ca inacceptabilă.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că sunt legali constituiti, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, este certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română. Aceste documente urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

In cazul unei oferte depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa depuna documentele necesare, pentru demonstrarea faptului ca este autorizat sa desfasoare partea sa din contract.

Atentie: informatiile cuprinse in documentele justificative, trebuie sa fie valabile la momentul (data) prezentarii acestora.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Nivelul minim al cifrei de afaceri medii anuale, realizata pe ultimii 3 (trei) ani financiari incheiati (2017, 2018, 2019), trebuie sa fie cel putin egala cu 30 000 000 RON.

Alte cerinte economice sau financiare. O scrisoare de bonitate emisa de banca unde ofertantul are deschis contul de virament.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.

Nota: pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, la calculul echivalentei, se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Se va prezenta documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE, respectiv, scrisoarea de bonitate. Documentul justificativ se va prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In situatia in care se depun oferte in asociere, scrisoarea de bonitate se va prezenta de fiecare membru al asocierii.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experienta similara. Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare cu obiectul contractului (autobuze electrice), in valoare cumulata de cel putin 20 000 000 RON, fara TVA. Prin produse similare se intelege autobuze electrice de transport calatori.

Eventuele minimumeisen:

Operatorii economici participanti la procedura, au obligatia de a preciza procentul de subcontractare, partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze, denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora. Se va prezenta acordul de subcontractare cu privire la aceste aspecte. Subcontractantul/subcontractantii nominalizat/i de catre ofertant, are/au obligatia de a completa DUAE separat, conform art. 193 alin. (3) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De asemenea, la incheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va/vor prezenta contractul/contractele incheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizat(i) în oferta, in concordanta cu oferta. Contractul/contractele de subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Asociatul/asociații nominalizat(i) va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul/primele locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; recomandări; alte documente echivalente. Nivelul minim impus, respectiv 20 000 000 RON, fara TVA, este mai mic decat valoarea estimata, deci se respecta principiul proportionalitatii.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic, care se va descărca gratuit de la adresa: www.digisign.ro/servicii/digisigner

În vederea completării formularului DUAE: ofertanții vor completa în SEAP, după autentificare, în mod direct, în secțiunea dedicată, formularul DUAE deja configurat de autoritatea contractantă pentru procedura în cauză. De asemenea, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE, în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

În conformitate cu legislatia în vigoare (OUG nr. 146/2002, cu modificările ulterioare, privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului), operațiunile de încasări și plăți între institutiile publice și agenți economici se vor derula numai prin conturi deschise la Trezoreria Statului, fiind obligatoriu pentru contractant să aibă deschis un astfel de cont, la trezoreria în a cărei rază teritorială are sediul.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Prezenta procedură se poate contesta în condițiile Legii nr. 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartimentul juridic și evidență documente din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița
Postadres: Piața Centrală nr. 6, județ Bistrița-Năsăud
Plaats: Bistrița
Postcode: 420040
Land: Roemenië
E-mail: primaria@primariabistrita.ro
Telefoon: +40 263223923

Internetadres: www.primariabistrita.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020