Leveringen - 256136-2020

03/06/2020    S106

Litouwen-Kaunas: Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek

2020/S 106-256136

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Nationaal identificatienummer: 135163499
Postadres: Eivenių g. 2
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50161
Land: Litouwen
Contactpersoon: Asta Naujokaitienė
E-mail: asta.naujokaitiene@kaunoklinikos.lt
Telefoon: +370 37326124
Fax: +370 37326427

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kaunoklinikos.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=516957
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=516957&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Skaitmeninės EKG aparatai

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33123000 Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Skaitmeninės EKG aparatų (toliau – prekės) pirkimas, įskaitant (bet neapsiribojant) prekių pristatymą, sumontavimą, instaliavimą, suderinimą, paleidimą, pirkėjo specialistų apmokymą naudotis prekėmis.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33123000 Instrumentarium voor hart- en vaatonderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Skaitmeninės EKG aparatai, kiekis – 9 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projektas „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0001.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0001), pagal priemonę „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas“.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Netaikoma.

Eventuele minimumeisen:

Netaikoma.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Netaikoma.

Eventuele minimumeisen:

Netaikoma.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti pirkėjui sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą). Laidavimo raštas (originalas) turi būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) (originalas). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5 proc. nuo bendros pradinės sutarties vertės. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tuo atveju, kai sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas.

Jei tiekėjas dėl savo kaltės nepristato prekių sutartyje nustatytu terminu, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepristatytų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną iki visiško įsipareigojimų įvykdymo dienos.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:45
Plaats:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, kabinetas Nr. 9, Eivenių g. 2, Kaunas.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Mokėjimo sąlygos:

1) vykdant sutartį, tiekėjas sąskaitas faktūras teikia pirkėjui savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jeigu mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas pirkėjo ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant sutartį, sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis;

2) pirkėjas mokėjimus už perduotas prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.1) vykdant sutartį yra galimas avansinis mokėjimas iki 50 proc.. Avansas išmokamas per 30 kalendorinių dienų po to, kai tiekėjas pateikia pirkėjui sąskaitą avansiniam mokėjimui ir Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto ir turinčio licenciją banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą visai avansinio mokėjimo sumai. Banko garantija ir draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas turi galioti ne trumpiau kaip 12 mėn.;

2.2) jeigu bus mokamas avansas, tai galimas likusios sumos iki 20 proc. mokėjimas, kai tiekėjas pristato prekes pirkėjo nurodytu adresu. Jei 2.1 p. nurodytas avansas nepanaudotas, tai galimas avansinis mokėjimas iki 50 proc., kai tiekėjas pristato prekes pirkėjo nurodytu adresu. Už pristatytas prekes pirkėjas apmoka tiekėjui per 30 kalendorinių dienų po prekių pristatymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos;

2.3) jeigu bus mokamas avansas, tai likusią sumos 30 proc. dalį už instaliuotas, suderintas, paleistas prekes ir pirkėjo personalo apmokymą naudotis įranga pirkėjas apmoka, kai Kauno klinikų generalinis direktorius patvirtina „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“. Jei 2.1 ir (arba) 2.2 p. nurodytas avansas nepanaudotas, bet buvo atliktas avansinis mokėjimas, tai pirkėjas tiekėjui apmoka už instaliuotas, suderintas, paleistas prekes ir pirkėjo personalo apmokymą naudotis įranga likusią sutarties kainos dalį, kai Kauno klinikų generalinis direktorius patvirtina „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“. Pirkėjas apmoka tiekėjui per 30 kalendorinių dienų Kauno klinikų generaliniam direktoriui patvirtinus „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“;

2.4) kai vykdant sutartį nebuvo taikyti 2.1–2.3 p. nurodyti avansiniai mokėjimai, mokėjimai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą ir Kauno klinikų generalinis direktorius patvirtina „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo aktą“. Jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis. Kai pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos prekės, – per 30 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

Prekių pristatymo / gavimo diena laikytina prekių perdavimo, sumontavimo, suderinimo, paleidimo ir „Ilgalaikio turto-medicininės aparatūros naudojimo pradžios nustatymo akto“ patvirtinimo diena;

3) numatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Postadres: A. Mickevičiaus g. 18
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020