Leveringen - 256143-2020

03/06/2020    S106

Zweden-Härnösand: Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen

2020/S 106-256143

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Härnösands kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2403
Postadres: Härnösand kommun
Plaats: Härnösand
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 871 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Camilla Rönnberg Karlsson
E-mail: camilla.ronnberg.karlsson@harnosand.se
Telefoon: +46 611-348921
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.harnosand.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/harnosand/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53548
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/harnosand/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=53548
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Skoladministrativt system

Referentienummer: UH-2020-020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35710000 Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Skoladministrativt system

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35710000 Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Skoladministrativt system

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 13/01/2021

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Härnösand
Postadres: Box 314
Plaats: Härnösand
Postcode: 871 27
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Telefoon: +46 611-460600
Fax: +46 611-511820
Internetadres: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020