Leveringen - 256143-2020

03/06/2020    S106

Zweden-Härnösand: Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen

2020/S 106-256143

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Härnösands kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-2403
Postadres: Härnösand kommun
Plaats: Härnösand
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 871 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Camilla Rönnberg Karlsson
E-mail: camilla.ronnberg.karlsson@harnosand.se
Telefoon: +46 611-348921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.harnosand.se

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Skoladministrativt system

Referentienummer: UH-2020-020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35710000 Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35710000 Commando-, controle-, communicatie- en computersystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
NUTS-code: SE3 NORRA SVERIGE
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/11/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020