Leveringen - 256151-2020

Submission deadline has been amended by:  303751-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Computerapparatuur

2020/S 106-256151

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas de Portugal Serviços Ambientais (AdP), S. A.
Nationaal identificatienummer: 505296950
Postadres: Rua Visconde de Seabra, 3, 4.º piso
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1700-421
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adp.pt

Adres van het kopersprofiel: www.adp.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas do Norte, S. A.
Nationaal identificatienummer: 513606084
Postadres: Rua Dom Pedro de Castro, 1A
Plaats: Vila Real
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 5000-669
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adnorte.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas do Alto Minho, S. A.
Nationaal identificatienummer: 515486159
Postadres: Rua Frei Bartolomeu Mártires, 156
Plaats: Viana do Castelo
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 4900-364
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adam.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aguas do Centro Litoral, S. A.
Nationaal identificatienummer: 513606181
Postadres: Eta da Boavista, avenida Doutor Luís Albuquerque
Plaats: Coimbra
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 3030-410
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aguasdocentrolitoral.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas do Tejo Atlântico, S. A.
Nationaal identificatienummer: 514387130
Postadres: Etar de Alcântara, sita na avenida de Ceuta
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1300-254
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aguasdotejoatlantico.adp.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas da Região de Aveiro, S. A.
Nationaal identificatienummer: 509107630
Postadres: Travessa da Rua da Paz, 4
Plaats: Aveiro
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 3800-587
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adra.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), S. A.
Nationaal identificatienummer: 500906840
Postadres: Avenida da Liberdade, 24
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1250-144
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.epal.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas de Santo André, S. A.
Nationaal identificatienummer: 505600005
Postadres: Rua dos Cravos (Cerca da Água)
Plaats: Vila Nova de Santo André
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 7500-130
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adsa.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas Públicas do Alentejo, S. A.
Nationaal identificatienummer: 509133843
Postadres: Rua Doutor Aresta Branco, 51
Plaats: Beja
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 7800-310
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.agda.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas do Algarve, S. A.
Nationaal identificatienummer: 505176300
Postadres: Rua do Repouso, 10
Plaats: Faro
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 8000-302
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aguasdoalgarve.pt

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Águas de Portugal Serviços Ambientais, S. A.
Nationaal identificatienummer: 505296950
Postadres: Rua Visconde de Seabra, 3
Plaats: Lisboa
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1700-421
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.adp.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.acingov.pt
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.acingov.pt
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de equipamento informático para as empresas do grupo Águas de Portugal

Referentienummer: 2020_019CP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de equipamento informático para as empresas do grupo Águas de Portugal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 836 960.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1 — Computadores fixos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de equipamento informático para as empresas do grupo Águas de Portugal — Computadores fixos.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2 — All in One

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de equipamento informático para as empresas do grupo Águas de Portugal — All in One.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3 — Computadores portáteis

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de equipamento informático para as empresas do grupo Águas de Portugal — Computadores portáteis.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 4 — Portátil industrial

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de equipamento informático para as empresas do grupo Águas de Portugal — Portátil industrial.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 5 — Monitores

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000 Computerapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT PORTUGAL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de equipamento informático para as empresas do grupo Águas de Portugal — Monitores.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não aplicável.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 9:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Conselho de Administração da AdP — Serviços
Postadres: Rua Visconde de Seabra, 3, 4.º piso
Plaats: Lisboa
Postcode: 1700-421
Land: Portugal
E-mail: compras@adp.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020