Dienstleistungen - 256159-2022

13/05/2022    S93

Dänemark-Kopenhagen: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 093-256159

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Styrelsen for It og Læring
Nationale Identifikationsnummer: 13223459
Postanschrift: Vester Voldgade 123
Ort: København V
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1552
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Jens A. Møller
E-Mail: jens.a.moller@stil.dk
Telefon: +45 20975658
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://stil.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://stil.dk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammekontrakt om udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet Uddannelse og Kompetencer.

Referenznummer der Bekanntmachung: 21/18549
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ordregiver ønsker at indgå en 4-årig rammekontrakt om konsulentydelser til udvikling, support og vedligehold af applikationer. Kontrakten har til formål at samle nuværende og fremtidige applikationer under forretningsområdet "Uddannelse og Kompetencer". Det vil sige applikationer, der primært procesunderstøtter uddannelse, opkvalificering, gennemførelse af test, prøver, dokumentation af opnåede kompetencer samt formidling af viden til brug for informations- og vejledningsindsatser.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 120 000 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Hauptort der Ausführung:

Danmark

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ordregiver udbyder opgaver vedr. udvikling, support og vedligehold af applikationer under forretningsområdet: Uddannelse og Kompetencer.

Ordregiver varetager flere tværgående initiativer og indgår i samarbejder med andre offentlige myndigheder om at øge effekten og anvendelsen af it, digitalisering og data i relation til undervisnings- og uddannelsesområdet. Ordregiver har i den forbindelse behov for en rammekontrakt med en it-leverandør for løbende at kunne få bistand til udvikling og vedligehold af applikationer.

Forretningsområdet ”Uddannelse og Kompetencer” omfatter applikationer, der primært procesunderstøtter uddannelse, opkvalificering, gennemførelse af test, prøver, dokumentation af opnåede kompetencer samt formidling af viden til brug for informations- og vejledningsindsatser.

Hovedydelserne under den udbudte rammekontrakt er:

1) Udvikling og vedligehold, herunder bl.a. leverancestyring, analyse og design, nyudvikling, videreudvikling, vedligehold, udarbejdelse af dokumentation, klargøring til idriftsættelse

2) Administration, herunder bl.a. løbende tværgående projektledelse og administration, rapportering, etablering, drift og vedligehold af egne hjælpeværktøjer og udviklingsmiljøer, vedligehold af egne kompetencer

3) Support, herunder bl.a. levering af applikationssupport, afhentning af support-sager, kvalificering af fejl, teknisk support

4) Applikationsrelateret rådgivning og bistand, herunder bl.a. rådgivning og vejledning omkring applikationerne, deltagelse i behovsopgørelser og foranalyser, bistand til brugerrettet dokumentation, driftsstøtte, ad-hoc opgaver (fx arkitekturanalyser, forretningsmæssige analyser eller analyser vedr. informations-sikkerhed).

Ovennævnte ydelser understøttes af biydelserne kontraktledelse af konsulenternes arbejde med henblik på at overholde de aftalte estimater, deadlines og den aftalte kvalitet.

Leverandøren skal således bistå ordregiver med driftsstøtte, men egentlig applikations- og infrastrukturdrift er ikke en del af opgaven.

Leverandørens opgaver vil variere i rammekontraktens løbetid.

I det følgende nævnes applikationerne, som de ser ud i dag. Det må forventes, at der vil ske ændringer fremover.

EMU

EMU-respons

FGU- og FVU-mat-tests

Min Kompetencemappe

Mine realkompetencer

Netprøver

Ordblindetesten

PAS

Prøvebyggeren

Socioøkonomisk investeringsmodel

SPS Administration

UddannelsesGuiden

Ungedatabasen

Viskvalitet.dk

Voksenudddannelse.dk

XPRS

Hertil kan komme andre af ordregivers applikationer under samme forretningsområde. Rammekontrakten er ikke eksklusiv for leverandøren.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ydelsernes kvalitet / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Leverancesikkerhed / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Transition / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 30
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 197-514096
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Rammekontrakt om udvikling og vedligehold af applikationer under forretningsområdet Uddannelse og Kompetencer.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
07/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Netcompany A/S
Nationale Identifikationsnummer: 14814833
Postanschrift: Grønningen 17
Ort: København K
NUTS-Code: DK0 Danmark
Postleitzahl: 1270
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 225 000 000.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 120 000 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 28. oktober 2021. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på "Mercell CTM Dansk Kundeservice" https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/11 eller tlf. (+45) 70 20 80 14.

-o0o-

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde,

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.

-o0o-

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.1.5) og punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid på kr. 225.000.000. Skønnet er baseret på det historiske forbrug over de sidste 4 år sammenholdt med en vurdering af det fremtidige behov.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra kontraktunderskrivelse. Ud over den anførte kontraktlængde vil der ved kontraktens ophør være behov for en fleksibel udløbsfase for at sikre en uforstyrret funktion af applikationerne ved et evt. genudbud.

Den 14. oktober 2021 kl. 11:00 -12:30 er der orienteringsmøde hos Styrelsen for It og Læring, Færøsk Pakhus, Frederiksholms Kanal 25, 1220 København K. Af hensyn til mødeplanlægningen bedes interesserede senest 2 dage forinden tilmelde sig med angivelse af firmatilknytning og antal deltagere via det elektroniske udbudssystem. Ordregiver kan reducere antallet af deltagere pr. firma. Ordregiver udarbejder et kort referat fra orienteringsmødet, som bliver offentliggjort via det elektroniske udbudssystem.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
Ort: X
Land: Dänemark
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022