Leveringen - 256165-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Liběchov: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2020/S 106-256165

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
Nationaal identificatienummer: 67985904
Postadres: Rumburská 89
Plaats: Liběchov
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Postcode: 277 21
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Justitia procurement partners, s.r.o.
E-mail: procurement@justitia.cz
Telefoon: +420 778088818

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.iapg.cas.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Justitia procurement partners, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 04549511
Postadres: Půtova 1219/3
Plaats: Praha 1 - Nové Město
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
E-mail: procurement@justitia.cz
Telefoon: +420 778088818

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.iapg.cas.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilustav-zivocisne-fyziologie-a-genetiky-av-cr-v-v-i
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Veřejná výzkumná instituce
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Veřejná výzkumná instituce

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka IT vybavení

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka nového IT vybavení. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části, podrobněji viz dále.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Síťová datová úložiště

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48823000 Bestandsservers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Liběchov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění je dodávka 4 kusů nových síťových datových úložišť velikosti 2U s disky určených pro ukládání a práci s daty v síti. Součástí předmětu plnění je dále doprava do místa plnění, záruka za jakost, předání dokumentace potřebné pro provoz (zejm. návody k použití a údržbě, záruční listy) a uvedení do provozu vč. zaškolení obsluhy k užívání.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technická úroveň a funkční vlastnosti nabízeného plnění / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Délka záruky za jakost na nabízené plnění / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Úroveň servisních služeb po dobu záruky za jakost na nabízené plnění / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Notebooky

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
30237100 Computeronderdelen
30237200 Computertoebehoren
48310000 Software voor het maken van documenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Liběchov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění je dodávka 9 kusů nových notebooků včetně operačního systému a balíku kancelářských aplikací. Součástí předmětu plnění je dále doprava do místa plnění, záruka za jakost a předání dokumentace potřebné pro provoz (zejm. návody k použití a údržbě, záruční listy).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technická úroveň a funkční vlastnosti nabízeného plnění / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Délka záruky za jakost na nabízené plnění / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Úroveň servisních služeb po dobu záruky za jakost na nabízené plnění / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 45
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sestavy pro virtuální realitu

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30237120 Computerpoorten
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
30237100 Computeronderdelen
30237200 Computertoebehoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020 Středočeský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Liběchov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění je dodávka 2 kusů nových sestav pro virtuální realitu. Součástí předmětu plnění je dále doprava do místa plnění, záruka za jakost a předání dokumentace potřebné pro provoz (zejm. návody k použití a údržbě, záruční listy).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technická úroveň a funkční vlastnosti nabízeného plnění / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Délka záruky za jakost na nabízené plnění / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Úroveň servisních služeb po dobu záruky za jakost na nabízené plnění / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Profesně způsobilým je dodavatel, který předloží ve vztahu k České republice:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (§ 77 odst. 1 ZZVZ); a

b) doklad o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (§ 77 odst. 2 ZZVZ).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Kritérium: Seznam významných dodávek

K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (dále i jako „referenční dodávky“).

Eventuele minimumeisen:

Minimální úroveň pro splnění kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena s ohledem na složitost a rozsah předmětu veřejné zakázky:

a) u části I. předmětu veřejné zakázky [Síťová datová úložiště] na tři referenční dodávky spočívající v dodání alespoň jednoho síťového datového úložiště velikosti 1U nebo větší (2U, 3U atd.) každá;

b) u části II. předmětu veřejné zakázky [Notebooky] na tři referenční dodávky spočívající v dodání alespoň pěti notebooků každá;

c) u části III. předmětu veřejné zakázky [Sestavy pro virtuální realitu] na jednu referenční dodávku spočívající v dodání alespoň jedné sestavy pro virtuální realitu (tj. počítače nebo zařízení - např. herní konzole - s brýlemi pro virtuální realitu) nebo jednu referenční dodávku spočívající v dodání alespoň jedněch brýlí pro virtuální realitu a v takovém případě zároveň jednu referenční dodávku spočívající v dodání počítače nebo zařízení pro virtuální realitu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020