Leveringen - 256166-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Râmnicu Vâlcea: Appels

2020/S 106-256166

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Județul Vâlcea
Nationaal identificatienummer: 2540929
Postadres: Str. General Praporgescu nr. 1
Plaats: Râmnicu Vâlcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240595
Land: Roemenië
Contactpersoon: Biroul achiziții publice – Laurenția Constantin
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telefoon: +40 250732901/170
Fax: +40 250735617

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cjvalcea.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096679
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare şi distribuţie de fructe (mere), produse lactate (lapte UHT și iaurt) şi produse de panificaţie (corn și biscuiți uscați) pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, pentru anii școlari 2020-2021 și 2021-2022, în județul Vâlcea

Referentienummer: 2540929_2020_PAAPD1138902
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03222321 Appels
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Prin încheierea acordurilor cadru, autoritatea contractanta pune în aplicare Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, prin acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţăm. primar şi gimnazial de stat şi particular, de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de panificaţie, în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev.Limita valorică zilnică care cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv TVA, chelt. de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz, este: - Lotul 1 - „Fructe -mere” - 0,60 RON pentru porția de fructe și legume; Lotul 2 - „Produse lactate” - 0,88 RON pentru porția de lapte de consum și produse lactate; Lotul 3 - „Produse de panificație” - 0,57 RON pentru porția de produse de panificație. Lotul I-Fructe -mere: Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru;cantit min= 4.334.864 buc. și cantit. max.= 4.955.840 buc. Acord-cadru: Val. min.: 2.384.175,20 RON; Val. max.: 2.725.712 RON.Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea face obiectul unui singur contr. subs dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru;cantit min: 509.984 buc. și cantit. max.: 1.275.400 buc. Val. celui mai mare contr. subsecvent 701.470 RON. Lotul II Lapte și produse lactate; lapte UHT, alternativ cu iaurt: Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acordcadru; cantit. min. = 6.502.296 buc și cantit. max. = 7.433.760 buc. Acord-cadru: Val. min.: 5.201.836,80 RON; Val. max.: 5.947.008 RON. Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea face obiectul unui singur contr subs dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru; cantit. min.: 733.102 buc. și cantit. max.: 1.894.880 buc. Val. celui mai mare contr. subsecvent: 1.515.904 RON.Lotul III - Produse de panificaţie: corn, alternativ cu biscuiți uscați: Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantit. min.= 10.837.160 buc. și cantit. max.= 12.389.600 buc. Acord-cadru: Val. min.: 5.635.323,20 RON; Va.l max.: 6.442.592,00 RON. Estimări ale cantit min. și max. care ar putea face obiectul unui singur contr. subs. dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit min: 1.243.086 buc. și cantit. max 3.170.280 buc. Val. celui mai mare contr subsecvent: 1.648.545,60 RON. .OBSERVATII: Op. ec. au dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare (prin intermediul SEAP) intr-un termen de cel mult 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. 1 si 2 din L. nr.98/2016, cu modif. si compl. ult.. In masura in care solicitarile de clarificari/informatiile suplimentare au fost adresate in termenul precizat, termenul de raspuns al AC la solicitarile de clarificari este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 115 312.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Operatorii economici pot depune oferte fie pentru unul, fie pentru mai multe loturi

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul II – Lapte si Produse lactate: lapte UHT, alternativ cu iaurt

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15511210 UHT-melk
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Voornaamste plaats van uitvoering:

Unitatile scolare din invatamantul de stat si privat autorizate/acreditate din Judetul Valcea, conform Graficului de livrare pentru lotul 2 atasat Caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare şi distribuţie de lapte si produse lactate pt preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, pentru anul şcolar 2020-2021 şi 2021-2022, în judeţul Vâlcea”.Se vor furniza: - lapte de consum fără adaos de lapte praf, respectiv lapte UHT, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, fără adaos de cacao; - produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf, respectiv iaurt, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, fără adaos de fructe, fără adaos de cacao. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv TVA, cheltuielile de transport,distribuție și depozitare a acestora, după caz, și este de 0,88 RON cu TVA pentru porția de lapte. Porţia de lapte distribuită are 200 ml, iar porţia de produse lactate distribuită are 125 grame. Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord cadru; cantit min= 6.502.296 buc. și cantit. max= 7.433.760 buc. Acord-cadru: Val min: 5.201.836,80 RON; Val. max.: 5.947.008 RON. Estimări ale cantit min. și max. care ar putea face obiectul unui singur contr. subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru; cantit. min.: 733.102 buc și cantit. max.: 1.894.880 buc. Val. celui mai mare contr. subsecvent: 1.515.904 RON. NOTA: Acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an scolar pentru LOT 2 și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante cu privire la datele preconizate pentru aplicarea procedurii de atribuire. Cantitatile distribuite se vor actualiza în funcție de prezența la cursuri a beneficiarilor, respectiv în baza situațiilor transmise de Inspectoratul Judetean Valcea.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 947 008.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programul pentru scoli al Romaniei. Principalele modalitati de finantare: Conform art. 3, alin. 1 din O.G. nr. 13/2018 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adău... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul I - Fructe - mere

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03222321 Appels
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Voornaamste plaats van uitvoering:

Unitatile scolare din invatamantul de stat si privat autorizate/acreditate din Judetul Valcea conform Graficului de livrare pentru lotul 1 atasat Caietului de sarcini.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare şi distribuţie de fructe (mere), pentru preșcolarii din gradinitele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, pentru anul şcolar 2020-2021, şi 2021-2022, în jud. Vâlcea”. Se vor furniza mere cu o greutate minimă de 100 grame, potrivit descrierii din caietul de sarcini. Limita valorică zilnică de 0,60 RON pentru porția de fructe (lot nr. 1) cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv TVA,cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz. Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru;cantit min= 4.334.864 buc. și cantit. max.= 4.955.840 buc.Acord-cadru: Val min: 2.384.175,20 RON; Val max: 2.725.712 RON.Estimări ale cantit min și max care ar putea face obiectul unui singur contr. subs dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului cadru;cantit min: 509.984 buc. și cantit. max.: 1.275.400 buc. Val. celui mai mare contr. subsecvent: 701.470 RON. NOTA: Acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an scolar pentru LOT 1 și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea autorității contractante cu privire la datele preconizate pentru aplicarea procedurii de atribuire, sens în care datele propuse reprezintă intenția autorității contractante, pornind de la ipoteza de lucru că nu vor apărea evenimente/circumstanțe imprevizibile care nu au putut fi luate în considerare la momentul inițierii procedurii de atribuire, respectiv vor fi asigurate și resursele financiare necesare. Cantitatile distribuite, respectiv graficul de distributie, se vor actualiza în funcție de prezența la cursuri a beneficiarilor, respectiv în baza situațiilor transmise de Inspectoratul Scolar Judetean Valcea.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 725 712.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programul pentru scoli al Romaniei. Principalele modalitati de finantare: Conform art. 3, alin. 1 din O.G. nr. 13/2018 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adău... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul III – Produse de panificație: corn alternativ cu biscuiți uscați

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15811300 Croissants
15821200 Zoete koekjes
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Voornaamste plaats van uitvoering:

Unitatile scolare din invatamantul de stat si privat autorizate/acreditate din Judetul Valcea, conform Graficului de livrare pentru lotul 3 atasat Caietului de sarcini

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare şi distribuţie de produse de panificaţie, pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular, pentru anul şcolar 2020-202021 şi 2021-2022, în judeţul Vâlcea. Se vor furniza: corn din făină integrală fără adaos de zahăr sau îndulcitori şi alţi aditivi alimentari, alternativ cu biscuiţi uscaţi din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori şi alţi aditivi alimentari. Porţia produselor de panificaţie, va avea 80 grame. Limita valorică zilnică de cuprinde prețul integral de achiziție a produselor, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz, și este de 0,57 RON cu TVA pentru porția de produse de panificație, pt. Lot 3. Estimări ale cantit. min. și max. care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; cantit min= 10.837.160 buc și cantit max= 12.389.600 buc.Acord-cadru: Val. min.: 5.635.323,20 RON; Val. max.: 6.442.592 RON. Estimări ale cantit min și max care ar putea face obiectul unui singur contr. subs. dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit min: 1.243.086 buc. și cantit. max.: 3.170.280 buc. Val. celui mai mare contr subsecvent: 1.648.545,60 RON. NOTA: Acordul-cadru va cuprinde câte 3 contracte subsecvente pe an pentru LOT 3 și pe întreaga perioadă a acordului-cadru de 2 ani. Calendarul estimativ nu constituie angajament ferm din partea AC cu privire la datele preconizate pentru aplicarea proc. de atribuire, sens în care datele propuse reprezintă intenția AC, pornind de la ipoteza de lucru că nu vor apărea evenim. imprev. care nu au putut fi luate in considerare la momentul initierii.Cant. distribuite se vor actualiza în funcție de prezența la cursuri a benefic., respectiv în baza situațiilor transmise de Inspectoratul Scolar Judetean Valcea.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 442 592.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programul pentru scoli al Romaniei. Principalele modalitati de finantare: Conform art. 3, alin. 1 din O.G. nr. 13/2018 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,,Resursele financiare necesare implementării Programului pentru şcoli al României se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adău... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertanții/Terții susținători/Subcontractanții participanți la procedură nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:

1. Neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – se va completa DUAE,

2. Neîncadrarea în prevederile art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – se va completa DUAE,

3. Neîncadrarea în prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – se va completa DUAE,

4. Neîncadrarea în prevederile art.59 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare – se va completa DUAE.

Încadrarea în situația prevăzută la art.60 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuire a acordului-cadru. Declarația conform art. 60 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE.

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent Consiliului Județean Vâlcea sunt: Președinte Constantin Rădulescu, Vicepreședinte Valer Tudor, Vicepreședinte Adrian Bușu, Administrator Public Adrian Mihăilă, Secretar General al Județului Daniela Calianu, Director General Vasilica Mazilu, Director General Carmen Manuela Alexandrescu, Director General Bogdan Paul Lăstun, Director General Ioan – Sebastian Tamaș, Director General Adjunct Adinița Oprescu, Director General Adjunct Andreea Popescu, Director General Adjunct Ramona Elena Constantinescu, Arhitect Șef Elena Dana Petrescu, Șef Serviciu, Juridic, Contencios, Coordonare Emilia Carmen Dima, Șef Serviciu Buget, Impozite și Taxe Andreea Vîrtej, Șef Serviciu Contabilitate Adrian Pădurețu, Șef Serviciu Elaborare și Implementare Proiecte Monica Gutău, Șef Serviciu Absorbția Finanțărilor Nerambursabile, Relații Externe și Afaceri Europene Anamaria Văduva, Șef Serviciu Unitatea de Management și Implementare a Proiectelor cu Finanțare prin POIM Laurențiu-Mihail Vîrtej, Șef Serviciu Infrastructură, Drumuri și Poduri, Proiectare Elena Grecu, Șef Serviciu Pregătirea și Urmărirea Realizării Lucrărilor Publice Liviu Constantinescu, Șef Birou Achiziții Publice, Urmărirea Realizării Contractelor Ana Savu, Control Financiar Preventiv Constantin Rizea;

Consilierii județeni care aprobă bugetul județului: Ghermac Eftimie, Belciu Ion, Bobocea Gheorghe, Bușe Dumitru Gery, Ciocan Vetuța, Dima Adrian – Cosmin, Dumitru Marian, Filip Teodosie, Folea Gheorghe, Iordache Dănuț, Jinaru Adam, Mutuligă Florin-Nicolae, Neacșu Elena-Daniela, Neamu Ioan, Oproaica Alexandru, Părduț Alexandru Ștefan, Petrescu Remus, Persu Dumitru, Pîrvu Constantin, Popa Claudiu, Popa Laurențiu, Popescu Victor George, Roșu - Calina Roxana – Laura, Vieru Gheorghe, Spiridon Nicu, Tomescu Gabriel, Vîlcu Samoil, Văduva Cecilia, Zgripcea Dănuț.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile ce caracterizează capacitatea lor.

La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasați după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Aceste documente pot fi:

a) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

b) Cazierul judiciar al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv, valabil la momentul prezentării;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Se vor depune odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare/ și sau acordul de asociere, după caz.

Informații pentru persoanele juridice străine:

Se va completa DUAE de către toți operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile ce caracterizează situația lor.

Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea eligibilității.

Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prevederile art.168 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine, în cazul în care are incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere dintre cele descrise mai sus.

• Cerinţa nr. 1 - obligatoriu a fi îndeplinită pentru LOT 1, LOT 2 şi LOT 3:

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare (art.18 alin.1 din Ordin nr.111/2008) în condițiile legii din țara rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului-cadru.

În cazul ofertanților nerezidenți, aceștia vor prezenta orice documente edificatoare din care să rezulte forma de înregistrare sau apartenența din punct de vedere profesional în țara de origine, iar documentele vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a acordului cadru cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă - informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

La solicitarea autorității contractante, doar ofertanții clasați după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial. Datele din document vor fi valabile la momentul prezentării.

Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct și asociații.

Se vor depune odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Nedepunerea acestora odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

• Cerinta nr. 2 - pentru LOT 1 şi LOT 3:

Prezentarea documentului de înregistrare pentru siguranța alimentelor (conform Ordinului nr.111/2008, privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală).

• Cerinta nr. 3 - pentru LOT 2

Pentru produsele lactate se va prezenta autorizația sanitar veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.57/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţelor:

Operatorul economic (lider, asociat, subcontractant) va completa formularul DUAE cu informațiile aferente situației lui.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizațiile/documentele urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante doar de către ofertanţii clasați după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Autorizațiile/documentele vor fi valabile la momentul prezentării lor.

Pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență (traducere autorizată în limba română).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 3 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 care trebuie să fie cel putin egală cu 1.648.545 RON, fără TVA.

Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 care trebuie să fie cel putin egală cu 1.515.904 RON, fără TVA.

Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 care trebuie să fie cel putin egală cu 701.470 lei

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasaţi după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică și financiară a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară.

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasaţi după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică și financiară a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară.

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanți/ofertanți asociați/terți susținători) participanți la procedura de atribuire a acordului-cadru cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertanții clasaţi după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte. În cazul în care capacitatea economică și financiară a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 184 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informații cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a/au acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va/vor pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care va include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienţa similară: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 1.500.000 RON, fără TVA. Prin produse similare se înțelege: livrare lapte şi/sau produse lactate.

Loturile: 2 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Informații privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului-cadru. Ofertantul dispune de cel puțin un mijloc de transport autorizat pentru fiecare lot, pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru. Se va preciza numărul de înmatriculare al fiecărui autovehicul.

Loturile: 2 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cele ale lit. b) şi c) ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a). din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Loturile: 3 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Informații privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului-cadru. Ofertantul dispune de cel puțin un mijloc de transport autorizat pentru fiecare lot, pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru. Se va preciza numărul de înmatriculare al fiecărui autovehicul.

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienţa similară: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 1.600.000 RON, fără TVA. Prin produse similare se înțelege: livrare pâine și/sau produse de panificație.

Loturile: 1 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cele ale lit. b) şi c) ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a). din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Loturile: 3 Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi cele ale lit. b) şi c) ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193, alin. (1) lit. a). din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Experienţa similară: Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 700.000 RON, fără TVA. Prin produse similare se înțelege: livrare fructe.

Loturile: 1 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Informații privind mijloacele de transport pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea acordului-cadru. Ofertantul dispune de cel puțin un mijloc de transport autorizat pentru fiecare lot, pentru îndeplinirea corespunzătoare a acordului cadru. Se va preciza numărul de înmatriculare al fiecărui autovehicul.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasaţi după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractant, după caz): - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării. În cazul în care capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului este susținută, în conformitate cu ar...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmează să le utilizeze. La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasaţi după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele trebuie să demonstreze că operatorul economic are la dispoziție mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.111/2008, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.57/2010, cu modificările ulterioare [documente care confirmă modul de dispunere a acestora (contract de închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii etc.) sau...

Operatorul economic va completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza". De asemenea, subcontractantul va completa in formularul DUAE, informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Daca prin subcontractare nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorii economici clasati pe primele trei locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare, va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUA...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmează să le utilizeze. La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasaţi după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele trebuie să demonstreze că operatorul economic are la dispoziție mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.111/2008, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.57/2010, cu modificările ulterioare [documente care confirmă modul de dispunere a acestora (contract de închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii etc.) sau...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasaţi după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractant, după caz): - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării. În cazul în care capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului este susținută, în conformitate cu ar...

Operatorul economic va completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza". De asemenea, subcontractantul va completa in formularul DUAE, informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Daca prin subcontractare nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorii economici clasati pe primele trei locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare, va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUAE...

Operatorul economic va completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza". De asemenea, subcontractantul va completa in formularul DUAE, informatiile solicitate în: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". Daca prin subcontractare nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorii economici clasati pe primele trei locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada indeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Acordul de subcontractare, va fi depus prin mijloace electronice impreuna cu oferta si DUA...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasaţi după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractant, după caz): - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării. În cazul în care capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului este susținută, în conformitate cu ar...

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanți/ ofertanți asociați/subcontractanți/terți susținători) cu informațiile ce descriu mijloacele de transport autorizate pe care urmează să le utilizeze. La solicitarea autorității contractante doar ofertanții clasaţi după etapa de licitatie electronică pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele trebuie să demonstreze că operatorul economic are la dispoziție mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.111/2008, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.57/2010, cu modificările ulterioare [documente care confirmă modul de dispunere a acestora (contract de închiriere, comodat, leasing, contract prestări servicii etc.) sau...

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Autoritatea contractantă va invita la etapa finală de licitaţie electronică ofertanţii care au depus oferte admisibile. Invitaţia se va transmite pe cale electronică, simultan tuturor ofertanţilor respectivi şi va preciza data şi momentul de start al licitaţiei electronice.

Invitaţia de participare şi notificările de începere a licitaţiei electronice vor fi generate şi transmise automat de către sistem, la adresa de poşta electronică (e-mail) înregistrată în sistem ca adresă de contact.

Licitaţia electronică se va desfăşura în: una runda.

Durata rundei de licitaţie electronică va fi de: 1 (una) zi lucrătoare.

Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitaţia electronică va fi preţul total al fiecărui lot (fără TVA), aferent cantităţilor maximale de produse ale acordului-cadru.

Autoritatea contractantă nu va începe licitaţia electronică mai devreme de 2 zile lucrătoare după data transmiterii invitaţiilor.

Ofertanții pot ve... detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/11/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii comisiei de evaluare a ofertelor, desemnati prin Dispozitie a Presedintelui CJ Valcea.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

a) Având în vedere că autoritatea contractantă va semna acordul-cadru doar cu operatorii economici situați pe locul I, II, III, după caz, modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel:

1.În cazul în care comisia constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de ofertanții clasați pe locul 1,autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în SEAP, caz în care acordul cadru va fi atribuit primilor 3 ofertanți care au punctajul cel mai mare.

2.În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea

Depunerii în SEAP de noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertantul clasat pe locul I să nu fie afectat, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătățită ca urmare a solicitării autorității contractante va influența clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SEAP la procedură.

3.În cazul în care comisia constată că au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu punctaje egale de către ofertanții clasați pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea depunerii în SEAP a unei noi propuneri financiare îmbunătățite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, astfel încât ofertanții clasați pe locul I și II să nu fie afectați, respectiv noua propunere financiară să nu fie egală sau mai mică decât oferta clasată pe locul I, respectiv II. În cazul în care noua propunere financiară îmbunătățită prezentată ca urmare a solicitării autorității contractante va influența clasamentul locurilor I și II, aceasta nu va fi luată în considerare, păstrându-se oferta inițială depusă în SEAP la procedură. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea contractantă.

b) În vederea completării DUAE: DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de catre operatorii economici direct in SEAP, dupa autentificare, tinand cont de calitatea in care acestia participa la procedura de atribuire, respectiv de ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/subcontractant/tert sustinator (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de Agentia Digitala a Romaniei). La completarea DUAE se va avea in vedere si Notificarea ANAP privind utilizarea DUAE, astfel cum a fost acesta integrat în SEAP. Conținutul notificării este disponibil prin accesarea link-ului: http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap.

c) Autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu maxim 3 operatori economici ale căror oferte sunt admisibile şi care se situează pe locul I, II și III. În cazul în care nu exista 3 operatori economici cu oferte admisibile acordul-cadru se va încheia cu 2 operatori economici. În cazul în care nu există nici 2 operatori economici cu oferte admisibile acordul-cadru se va încheia cu 1 operator economic.

NOTE:

1. In cazul in care acordul cadru se va incheia cu un singur operator economic, atribuirea contractelor subsecvente se va face fără reluarea competitiei. Pretul unitar /unitatea de produs care rezultă din pretul total ofertat in licitația electronică, ca urmare a finalizării procedurii de licitatie deschisă, va determina prețul fiecărui contract atribuit ulterior.

2. În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, contractele subsecvente se vor atribui prin reluarea competiţiei în SEAP.

3. Atat preturile care contin valoarea totală, cât ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Potrivit art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul juridic, contencios, coordonare, din cadrul Consiliului Județean Vâlcea
Postadres: Str. General Praporgescu nr. 1
Plaats: Râmnicu Vâlcea
Postcode: 240595
Land: Roemenië
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telefoon: +40 250732901
Fax: +40 250735617

Internetadres: www.cjvalcea.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020