Leveringen - 256171-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Creil: Schoolbenodigdheden

2020/S 106-256171

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Creil
Postadres: place François Mitterrand — BP 76
Plaats: Creil Cedex
NUTS-code: FRE22 Oise
Postcode: 60109
Land: Frankrijk
E-mail: maryline.albert@mairie-creil.fr
Telefoon: +33 344295000
Fax: +33 344295002

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.creil.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition et livraison de fournitures et de matériels scolaires et pédagogiques

Referentienummer: 2020FCS06
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162110 Schoolbenodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 199 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162110 Schoolbenodigdheden
39162100 Leermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE22 Oise
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 199 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 12/10/2020
Einde: 11/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à trois. La durée de chaque période de reconduction est d'un an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de quatre ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020