Leveringen - 256180-2020

03/06/2020    S106

Frankrijk-Bellegarde-sur-Valserine: Containers voor afvalmateriaal

2020/S 106-256180

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Syndicat mixte de gestion de déchets du Faucigny genevois
Nationaal identificatienummer: 25740162000030
Postadres: 5 chemin du Tapey, ZI Arlod
Plaats: Bellegarde-sur-Valserine
NUTS-code: FRK21 Ain
Postcode: 01200
Land: Frankrijk
E-mail: marches@sidefage.fr
Telefoon: +33 450566730
Fax: +33 450566737
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sidefage.fr
Adres van het kopersprofiel: http://www.sidefage.fr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Traitement des déchets non dangereux

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de conteneurs aériens métalliques de collecte sélective des déchets ménagers pour les besoins du Sidefage

Referentienummer: 20sd02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44613800 Containers voor afvalmateriaal
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613800 Containers voor afvalmateriaal
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK21 Ain
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Trois fois.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020