Leveringen - 256182-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Schwendi: Brandbluswagens

2020/S 106-256182

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Schwendi, vertreten durch die Gt-service GmbH
Postadres: Biberacher Straße 1
Plaats: Schwendi
NUTS-code: DE146 Biberach
Postcode: 88477
Land: Duitsland
Contactpersoon: Joachim Wieland
E-mail: Joachim.Wieland@Schwendi.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.schwendi.de/,Lde/11043180.html

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeinde Schwendi – Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeugs MLF nach DIN 14530-25 sowie eines Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W nach DIN 14530-17

Referentienummer: 2020002471
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell und Aufbau sowie schnittstellenrelevante Beladungsteile für ein Mittleres Löschfahrzeug MLF

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE146 Biberach
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fahrgestell und Aufbau sowie schnittstellenrelevante Beladungsteile für ein Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser TSF-W

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE146 Biberach
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sonstige Beladung für ein MLF und ein TSF-W

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210 Brandbluswagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE146 Biberach
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020