Leveringen - 256190-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Modulaire verplaatsbare bouwelementen

2020/S 106-256190

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fédération AGIRC-ARRCO
Postadres: 16-18 Rue Jules César
Plaats: Paris Cedex 12
NUTS-code: FR101 Paris
Postcode: 75592
Land: Frankrijk
E-mail: Cpelletier@agirc-arrco.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.agirc-arrco.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_4Px3QmHZDq
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_4Px3QmHZDq
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et location d'une solution modulaire temporaire à usage de bureaux, destinée aux effectifs du site de Gradignan pendant travaux

Referentienummer: MGXSolModGRADIGNAN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44211100 Modulaire verplaatsbare bouwelementen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la sélection d'un prestataire unique en capacité de prendre en charge la préparation du terrain destiné à recevoir la solution modulaire et l'amène des réseaux, puis la fourniture et location de la solution modulaire respectant la réglementation du code du travail sur une période prévisionnelle de neuf mois, enfin son enlèvement et la remise en état du terrain, conformément aux exigences décrites dans le présent CCPT.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223800 Monteren en bouwen van prefabconstructies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
Voornaamste plaats van uitvoering:

21 chemin Plantey 33170 Gradignan.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché a pour objet la sélection d'un prestataire unique en capacité de prendre en charge la préparation du terrain destiné à recevoir la solution modulaire et l'amène des réseaux, puis la fourniture et location de la solution modulaire respectant la réglementation du Code du Travail sur une période prévisionnelle de neuf mois, enfin son enlèvement et la remise en état du terrain, conformément aux exigences décrites dans le CCPT.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché sera conclu pour une durée de douze mois, pouvant potentiellement s'étendre à quatorze mois, selon la durée de préparation du terrain et installation puis enlèvement de la solution modulaire et remise en état du terrain, préconisée dans l'offre du titulaire, et si la solution est louée pour une durée additionnelle.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Siège, 16/18 rue Jules César 75012 Paris.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal judiciaire de Paris
Postadres: parvis du Tribunal
Plaats: Paris
Postcode: 75017
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Onze jours calendaires à compter de la date de notification de refus adressée par voie électronique.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020