Leveringen - 256191-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Eichstätt: Meubilair

2020/S 106-256191

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Postadres: Ostenstraße 26
Plaats: Eichstätt
NUTS-code: DE219 Eichstätt
Postcode: 85072
Land: Duitsland
E-mail: beschaffung@ku.de
Telefoon: +49 84219323150
Fax: +49 842193231500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ku.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/671A8D60-AD28-4597-82F4-38329ADB802A
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/671A8D60-AD28-4597-82F4-38329ADB802A
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.deutsche-evergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Büromöbeln

Referentienummer: 06-20-112240
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung über die Belieferung, den Aufbau, die Montage von qualitativ hochwertigen Büromöbeln sowie die dazugehörige Büroraumplanung. Die Rahmenvereinbarung soll über 2 Jahre mit Verlängerungsoption über weitere 2 Jahre geschlossen werden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
39151300 Modulair meubilair
39150000 Divers meubilair en uitrusting
39120000 Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten
39121100 Schrijftafels
39131000 Kantoorrekken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE219 Eichstätt
NUTS-code: DE211 Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

In den Vergabeunterlagen aufgeführt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die KU beabsichtigt zum 1.10.2020 eine Rahmenvereinbarung über die Belieferung, den Aufbau, die Montage von qualitativ hochwertigen Büromöbeln sowie die dazugehörige Büroraumplanung zu vergeben. An Büromöbeln werden vor allem Schreibtische (konventionell und elektrisch höhenverstellbare Steh-Sitz-Tische), Rollcontainer, Standcontainer, Beistelltische sowie verschiedene Bürolagermöbel wie Regale, Schränke oder Querrollladenschränke nachgefragt. Die KU erwartet optisch und technisch aufeinander abgestimmte Möbel angeboten zu bekommen. Der Vertrag soll vorerst über 2 Jahre laufen mit einer Verlängerungsoption über weitere 2 Jahre. Bei Verlängerung endet der Vertrag folglich am 30.9.2024. Eine Vertragsverlängerung wird grundsätzlich angestrebt.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Verkettbarkeit mit vorhanden Bestandsmöbeln / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Dekor / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltfreundlichkeit / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Liefer- und Montagekonzept / Weging: 8
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlängerungsoption auf weitere 24 Monate bis maximal zum 30.9.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Eintragung Berufsgenossenschaft, Handelsregister oder anderweitiger vergleichbarer öffentlicher Register.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Elektronisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Südbayern
Postadres: Regierung von Oberbayern
Plaats: München
Postcode: 80534
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefoon: +49 8921762411
Fax: +49 8921762847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

4. Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020