Leveringen - 256198-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Katheters

2020/S 106-256198

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario 12 de Octubre
Postadres: Avenida de Córdoba, s/n
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28041
Land: Spanje
E-mail: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org
Telefoon: +34 913908913/8591
Fax: +34 913908181

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.madrid.org/contratospublicos.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2020-0-122 — Suministro catéteres diagnóstico hemodinámica adulto para el Hospital Universitario 12 de Octubre

Referentienummer: 2020-0-122
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141200 Katheters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro catéteres diagnóstico hemodinámica adulto para el Hospital Universitario 12 de Octubre.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 279 085.18 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catéter radiopaco con balón en extremo distal tipo Swan-Ganz 7 FR y 110 cm

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200 Katheters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catéter radiopaco con balón en extremo distal tipo Swan-Ganz 7 FR y 110 cm.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 723.18 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Alargadera alta presión 120 cm, malla metálica

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200 Katheters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alargadera alta presión 120 cm, malla metálica.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 692.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Guía para angioplastias de primera elección, soporte normal

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141200 Katheters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Guía para angioplastias de primera elección, soporte normal.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 263 670.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ver pliegos.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ver pliegos.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/07/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:10
Plaats:

Hospital Universitario 12 de Octubre.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Persona acreditada por la empresa a la Mesa de Contratación.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Debido al establecimiento de medidas de distanciamiento social para paliar las consecuencias del COVID-19, y de conformidad con el artículo 157 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26.2.2014, las mesas de apertura de ofertas no tendrán carácter público, al ser tramitación por medios electrónicos.

Los resultados de las aperturas de ofertas serán publicados en el plataforma de contratación Vortal.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Universitario 12 de Octubre
Postadres: Avenida de Córdoba, s/n
Plaats: Madrid
Postcode: 28041
Land: Spanje
Telefoon: +34 913908913/8552
Fax: +34 913908181
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Ver pliegos.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hospital Universitario 12 de Octubre
Postadres: Avenida de Córdoba, s/n
Plaats: Madrid
Postcode: 28041
Land: Spanje
Telefoon: +34 913908591/8591
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020