Leveringen - 256201-2020

03/06/2020    S106

Nederland-Naaldwijk: Afvalwaterpompen

2020/S 106-256201

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente Westland
Nationaal identificatienummer: 522098722
Postadres: Verdilaan 7
Plaats: Naaldwijk
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2671 VW
Land: Nederland
Contactpersoon: Patricia van Oorschot
E-mail: inkoop@gemeentewestland.nl
Telefoon: +31 140174
Fax: +31 174673600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.140174.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.140174.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/642f4daa89d81d507d7cdbab7ea03c94
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: team inkoop gemeente Westland
Plaats: Naaldwijk
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: inkoop@gemeentewestland.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeentewestland.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/642f4daa89d81d507d7cdbab7ea03c94
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: team inkoop gemeente Westland
Plaats: Naaldwijk
Land: Nederland
E-mail: inkoop@gemeentewestland.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeentewestland.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Directieleveringen onderdelen drukriolering

Referentienummer: 20-0086437
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42122220 Afvalwaterpompen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbestedingsprocedure omvat de leveringen van delen die essentieel zijn voor een goed functioneren van de drukriolering ten behoeve van het onderhoud en niet in projecten opgenomen uitbreiding van de riolering.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL333 Delft en Westland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze aanbestedingsprocedure omvat de leveringen van delen die essentieel zijn voor een goed functioneren van de drukriolering ten behoeve van het onderhoud en niet in projecten opgenomen uitbreiding van de riolering.

In bijlage 5 prijsopgave zijn de geschatte aantallen op jaarbasis per onderdeel opgenomen. Inschrijvers kunnen aan deze verwachtingen geen rechten ontlenen. Genoemde getallen zijn slechts indicaties. Opdrachtgever heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert opdrachtgever de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op 750 000,00 EUR.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 28
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Er bestaat een optie tot verlenging van maximaal één maal twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Er bestaat een optie tot verlenging van maximaal één maal twaalf maanden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— Uittreksel Handelsregister.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referentie opdracht,

— Programma van Eisen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:10

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: info.gerechtshofdenhaag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2020