Leveringen - 256202-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Panorama: Elektrische materialen

2020/S 106-256202

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Pylaias - Chortiati
Postadres: Apostoloy Samanidi 21
Plaats: Panorama Thessalonikis
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 552 36
Land: Griekenland
Contactpersoon: A. Nitsoy, A. Kefalidoy
E-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr
Telefoon: +30 2313322011/+30 2313301040
Fax: +30 2310332361

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pilea-hortiatis.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, 2020 - 2021 - 2022.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31681410 Elektrische materialen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες διαφόρων ειδών και ισχύος, φωτιστικά οδοφωτισμού, καθώς και άλλα ηλεκτρολογικά υλικά, όπως καλώδια, ασφάλειες, διακόπτες κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης τού δημοτικού φωτισμού του Δήμου, για το 2020, 2021 και 2022, σύμφωνα με την από 13.4.2020 ορθή επανάληψη τής αριθ. πρωτ. 4313/3.2.2020 μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων Μικρής Κλίμακας και Η/Μ Εγκαταστάσεων, της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Περιβάλλοντος.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 80 199.74 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Α: Λαμπτήρες, φωτιστικά και προβολείς.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681410 Elektrische materialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Λαμπτήρες, φωτιστικά και προβολείς.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 56 133.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Αριθ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 92475 (ομάδα Α).

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, ποσού 1 122,00 EUR (χίλια εκατόν είκοσι δύο ευρώ), για την ομάδα Α.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ομάδα Β: Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681410 Elektrische materialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 24 066.24 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Αριθ. συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 92477 (ομάδα Β).

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, ποσού 481,00 EUR (τετρακόσια ογδόντα ένα ευρώ), για την ομάδα Β.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο τής εν λόγω προμήθειας.

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Αποδεικνύεται με την κατάθεση πιστοποιητικού / βεβαίωσης του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Χρηματοδότηση σύμβασης: Ιδίοι πόροι.

Πληρωμή αναδόχου: τμηματικά.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσοστού 5 % επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:30
Plaats:

Πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): www.promitheus.gov.gr

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους·

2) για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr

3) πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr, από 5.6.2020·

4) ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 5.6.2020, ώρα 08:00:00 π.μ.·

5) καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 6.7.2020, ώρα 15:00:00·

6) εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: ποσού 1 603,00 EUR (χίλια εξακόσια τρία ευρώ), αν η προσφορά αφορά στο σύνολο τής προμήθειας [δηλαδή και τις δύο (2) ομάδες] ή αν η προσφορά αφορά σε μέρος της προμήθειας, δηλαδή μόνο στην Α ή μόνο στη Β ομάδα, το ποσό της απαιτούμενης εγγυητικής αναγράφεται στο αντίστοιχο τμήμα της παρούσας προκήρυξης·

7) κριτήρια αποκλεισμού: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ. 8/2020 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το Ε.Ε.Ε.Σ. του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της υπ' αριθμ. 8/2020 διακήρυξης, που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας·

8) πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: Να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, σχετικό με την εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, σε ισχύ τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης·

9) προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες Α και Β είτε μόνο για την Α ή μόνο για τη Β ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε προσφερόμενης ομάδας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος ομάδας ή ομάδων, δεν γίνονται αποδεκτές. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών της ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς, για τη συγκεκριμένη ομάδα·

10) κριτήρια ανάθεσης σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της (χαμηλότερης) τιμής, για τη συνολική εκτιμώμενη αξία κάθε ομάδας.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Plaats: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Postcode: 182 33
Land: Griekenland
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr

Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της υπ' αριθμ. 8/2020 διακήρυξης, και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του Ν. 4412/2016 και το Π.Δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Π.Δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης τής προσφυγής, απαιτείται η κατάθεση τού προβλεπόμενου παραβόλου.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Postadres: Απ. Σαμανίδη 21
Plaats: Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Postcode: 552 36
Land: Griekenland
E-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr
Telefoon: +30 2313322011/+30 2313301040

Internetadres: http://www.pilea-hortiatis.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020