Dienstleistungen - 256207-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung

2022/S 093-256207

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Nationale Identifikationsnummer: 5250009499
Postanschrift: ul. Bartycka 18a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-716
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Kowalczyk
E-Mail: monika@cbk.waw.pl
Telefon: +48 224966236
Fax: +48 228403131
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.cbk.waw.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.cbk.waw.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Instytut naukowo-badawczy z osobowością prawną
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Badania naukowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Analityka zasobów nauki objętych projektem „OpenSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”.

Referenznummer der Bekanntmachung: KP.ZP.26.02.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Celem zamówienia jest utworzenie platformy internetowej służącej do udostępniania danych z sektora nauki. Platforma zgodnie z założeniami będzie ogólnodostępnym miejscem w Internecie będącym źródłem informacji różnego rodzaju zbiorów, dokumentów oraz publikacji dotyczących obserwacji Ziemi i Kosmosu. Celem platformy jest utworzenie społeczność wokół zbioru dokumentów istotnych dla nich samych i jednocześnie udostępnienie wszystkich zasobów bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, czy potrzeby rejestracji. Założeniem jest również skupienie w jednym miejscu ekspertów mogących udostępniać zarówno swój dorobek naukowy w postaci publikacji jak i również własne osiągnięcia oraz informacje o projektach w jakich brali lub aktualnie biorą udział. Pierwszym zadaniem realizowanego projektu jest: "Analityka zasobów nauki objętych projektem".

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 2 056 319.99 PLN / höchstes Angebot: 2 056 319.99 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby zamawiającego – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, ul. Bartycka 18A, 00-716 Warszawa, Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Celem zamówienia jest utworzenie platformy internetowej służącej do udostępniania danych z sektora nauki. Platforma zgodnie z założeniami będzie ogólnodostępnym miejscem w Internecie będącym źródłem informacji różnego rodzaju zbiorów, dokumentów oraz publikacji dotyczących obserwacji Ziemi i Kosmosu. Celem platformy jest utworzenie społeczność wokół zbioru dokumentów istotnych dla nich samych i jednocześnie udostępnienie wszystkich zasobów bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, czy potrzeby rejestracji. Założeniem jest również skupienie w jednym miejscu ekspertów mogących udostępniać zarówno swój dorobek naukowy w postaci publikacji jak i również własne osiągnięcia oraz informacje o projektach w jakich brali lub aktualnie biorą udział.

Realizacja projektu, ze względu na charakter prac do wykonania jest podzielone na następujące zadania:

Zadanie 1 – Analitykę zasobów nauki objętych projektem;

Zadanie 2 – Budowa platformy otwartych danych wraz z jej wdrożeniem.

W pierwszym etapie tworzenia platformy internetowej jest przeprowadzenie prac analitycznych oraz sporządzenie ekspertyz w ramach zagadnień, które szczegółowo opisane zostały w Załączniku nr 2 do SWZ (Zadanie 1). Zadanie 2 realizowane będzie w kolejnym, oddzielnym postępowaniu przetargowym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:Projekt „openSPACE – repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0088/19Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 026-066602
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: KP.ZP.26.02.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Analityka zasobów nauki objętych projektem „OpenSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu”.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TENSORPOLSKA Jarosław Dębski,
Nationale Identifikationsnummer: 732-191-62-78
Postanschrift: ul. Senatorska 1/19
Ort: Aleksandrów Łódzki
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 95-070
Land: Polen
E-Mail: jd@t-p.pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 707 317.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 056 319.99 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na

podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022