Leveringen - 256212-2020

Submission deadline has been amended by:  306200-2020
03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Chemische reagentia

2020/S 106-256212

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Łódzki
Nationaal identificatienummer: PL 724-000-32-43
Postadres: ul. Narutowicza 68
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-136
Land: Polen
Contactpersoon: Sebastian Rudziński
E-mail: przetargi@uni.lodz.pl
Telefoon: +48 426354353
Fax: +48 426354326

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uni.lodz.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/profil-nabywcy

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/uni.lodz
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa odczynników do cyfryzacji zasobów naukowych Pracowni Biobank i Katedry Antropologii UŁ w ramach projektu Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii UŁ

Referentienummer: 57/ZP/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696300 Chemische reagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do cyfryzacji zasobów naukowych Pracowni Biobank i Katedry Antropologii UŁ. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa części (pakiety).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17.

4. Minimalny termin ważności (przydatności) każdego dostarczanego produktu (w dniu dostawy do Zamawiającego) nie może być krótszy niż:

— pakiet nr 1 i 2 – 12 miesięcy, a czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki – 7 dni roboczych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 811 382.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odczynniki chemiczne

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696300 Chemische reagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do cyfryzacji zasobów naukowych Pracowni Biobank i Katedry Antropologii UŁ. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa części (pakiety).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17.

4. Minimalny termin ważności (przydatności) każdego dostarczanego produktu (w dniu dostawy do Zamawiającego) nie może być krótszy niż:

pakiet nr 1 i 2 – 12 miesięcy, a czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki – 7 dni roboczych.

5. Produkty winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Zamawiający wymaga kompatybilności odczynników określonych w pakietach nr 1–2 z używanymi przez Zamawiającego protokołami.

7. Zamawiający w zakresie części nr 1 wymaga kompatybilności zestawu do przygotowania bibliotek DNA z NextSeq 500 lub NextSeq550 (Illumina, USA).

8. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie kompletnych produktów do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zatem Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w stosunku do jednej lub wszystkich części (pakietów) przedmiotu zamówienia określonego w stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza jednak dzielenia zamówienia w ramach pojedynczej części (pakietów), co będzie traktowane jako złożenie oferty niepełnej i spowoduje odrzucenie oferty w ramach danej pozycji.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ (arkuszu asortymentowo-cenowym). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 405 691.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w Arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 100 % wartości całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Ponadto dodatkowe 100 % wartości umowy, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne. Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w czasie obowiązywania umowy i w zależności od jego potrzeb. Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach asortymentu określonego w umowie jako zamówienie podstawowe i będzie realizowane w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Odczynniki chemiczne

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696300 Chemische reagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do cyfryzacji zasobów naukowych Pracowni Biobank i Katedry Antropologii UŁ. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa części (pakiety).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ.

3. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17.

4. Minimalny termin ważności (przydatności) każdego dostarczanego produktu (w dniu dostawy do Zamawiającego) nie może być krótszy niż:

pakiet nr 1 i 2 – 12 miesięcy a czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki – 7 dni roboczych.

5. Produkty winny pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Zamawiający wymaga kompatybilności odczynników określonych w pakietach nr 1–2 z używanymi przez Zamawiającego protokołami.

7. Zamawiający w zakresie części nr 1 wymaga kompatybilności zestawu do przygotowania bibliotek DNA z NextSeq 500 lub NextSeq550 (Illumina, USA).

8. Pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie kompletnych produktów do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika Uniwersytetu Łódzkiego. Koszt transportu wraz z ubezpieczeniem ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zatem Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w stosunku do jednej lub wszystkich części (pakietów) przedmiotu zamówienia określonego w stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza jednak dzielenia zamówienia w ramach pojedynczej części (pakietów), co będzie traktowane jako złożenie oferty niepełnej i spowoduje odrzucenie oferty w ramach danej pozycji.

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ (arkuszu asortymentowo-cenowym). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, w której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest o takich samych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 100 % wartości całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Ponadto dodatkowe 100 % wartości umowy, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne. Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w czasie obowiązywania umowy i w zależności od jego potrzeb. Realizacja prawa opcji będzie następowała w ramach asortymentu określonego w umowie jako zamówienie podstawowe i będzie realizowane w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia w ramach prawa opcji.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

7. Warunki udziału w postępowaniu

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu,

7.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie;

c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający odstępuje od postawienia warunku w tym zakresie.

8. Podstawy wykluczenia

8.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

8.2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy:

8.2.1. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

8.3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.

8.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 8.2 SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

8.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 8.4 SIWZ.

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Pakiet 1–2 – realizacja umowy będzie sukcesywna w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia jednostkowego. Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku podpisania umowy w formie cyfrowej, za datę zawarcia umowy zostanie uznana data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela stron umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 10.00 w dniu 6 lipca 2020 r., przy użyciu platformy zakupowej w pokoju nr 222, przy Narutowicza 68, 90-136 Łódź, POLSKA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) w częściach nr 1–2

1. cena oferty brutto (C) – 60 %;

2. termin płatności faktury (T) – 40 %.

II. Każdy Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 6 000 PLN (słownie zł: sześć tysięcy złotych 00/100). Wpłacona przez Wykonawcę kwota wadium powinna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizją bankową za przelew kwoty wadium na konto wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe postanowienia w zakresie form i trybu wnoszenia wadium określa pkt 11 SIWZ.

III. Sposób komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym w toku postępowania określa pkt 10 SIWZ.

IV. Opis sposobu opracowania i złożenia oferty i JEDZ został określony w pkt 13 SIWZ.

V. Zamawiający nie wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane środkami komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020